Koszyk 0

Regulamin platformy

od dnia 1 marca 2022 roku prowizja będzie wynosić  - 17 (siedemnaście) % wartości zawartych Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę
Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ARTISTROOM.pl

 

1)  O NAS
1.       Właścicielem Artistroom.pl jest ARTIST ROOM HUPENTAL - WALNY LTD, adres prowadzenia działalności: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom (Wielka Brytania), registered number: 11463654 w imieniu której działa dyrektor – Bartosz Walny, adres poczty elektronicznej: kontakt@artistroom.pl  (dalej jako: „Usługodawca”).

2.       Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.

2)  DEFINICJE
1.       Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.       CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

b.       DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c.        FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.

d.       KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

e.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f.         KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

g.       KONTO SPRZEDAWCY, SKLEP – rodzaj Konta Usługobiorcy z dodatkowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie sprzedaży w Serwisie Internetowym, tworzony po pozytywnej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Sklep posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca.

h.       NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

i.         PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym towary i usługi, których producentem jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

j.         SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w opisie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia jako Sprzedawca.

k.        REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

l.         SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ARTISTROOM.EU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://artistroom.pl.

m.     UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówienia na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

n.       USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

o.       USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

p.       USŁUGODAWCA – ARTIST ROOM HUPENTAL - WALNY LTD, adres prowadzenia działalności: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom (Wielka Brytania), registered number: 11463654 w imieniu której działa dyrektor – Bartosz Walny, adres poczty elektronicznej: kontakt@artistroom.pl.

q.       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r.        ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3)  O SERWISIE ARTISTROOM.EU
1.       Artistroom.eu jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Artistroom.eu udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta ani osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta i osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym.

2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).  Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży. Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Serwisu są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.       Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

4.       Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.

4)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.       Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5)       USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
1.       Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.       Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

3.       Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie ze Sklepu może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

6)       WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY
1.       Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji; (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający otrzymany na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło oraz imię i nazwisko.

2.       Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym facebook.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.

3.       Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy konieczne jest dodatkowo przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu. Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający Konto, w szczególności może zawierać Umowy Sprzedaży jako Kupujący.

4.       Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

5.       Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

6.       Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@artistroom.eu lub też pisemnie na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży.  

7)       OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA SPRZEDAWCY
1.       Korzystanie z Konta Sprzedawcy przez Sprzedawcę może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

2.       Opłata za korzystanie z Konta Sprzedawcy naliczana jest w przypadku zawarcia za jego pomocą Umowy Sprzedaży z danym Sprzedawcą i ma charakter opłaty prowizyjnej ponoszonej przez Sprzedawcę naliczanej od wartości Umowy Sprzedaży (bez kosztów dostawy). Wysokość prowizji wskazana jest w Cenniku.

3.       Sprzedawca jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do skutku Umowy Sprzedaży z winy Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w terminie 30 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność Kupującego. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Kupującego) domaganie się zwrotu naliczonej prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.

4.       Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego pierwszego Dnia Roboczego następnego miesiąca. Prowizja staje się wymagalna na dzień 29tego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

5.       Sprzedawca obowiązany do zapłaty prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego otrzymuje od Usługodawcy fakturę, w wypadku gdy wartość naliczonych prowizji przekracza w danym miesiącu równowartość 10 zł brutto (w przypadku,  gdy nie przekracza naliczona prowizja przechodzi na kolejny miesiąc lub miesiące). Informacje o wystawionej fakturze są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15stego dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy prowizja, na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Konta oraz będą dodatkowo udostępniane w zakładce „Prowizje” w ramach Konta. Rachunek taki należy uregulować przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na rachunku w terminie wymagalności to jest do 29tego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

8)       WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW
1.       Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Sklep (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.
2.       Oferta Sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
a.       Główne cechy Produktu;
b.       Cenę Produktu wraz z  podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
c.        Sposób i termin zapłaty;
d.       Sposób i termin dostawy;
e.       Miejsce i sposób składania reklamacji.
3.       W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta oraz Kodeks Cywilny.
4.       Oferty sprzedaży Produktów powinny w każdym wypadku zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym dotyczące prawa do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w obowiązujących przepisach prawa.
5.       Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.       Sprzedawca wystawiający ofertę Produktu obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
7.       Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
8.       Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do przyjmowania płatności za Produkty niezgodne, zabronione lub niedopuszczone do obrotu przepisami prawa, a także do niewykorzystywania Serwisu do namawiania do łamania prawa poprzez rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, które mogłyby posłużyć do tego celu, zabronione lub niedopuszczone do obrotu oraz naruszające prawa osób trzecich, a także treści godzących bezprawnie w imię osób trzecich. Sprzedawane Produkty muszą być oryginalne i nie mogą naruszać praw autorskich, a Sprzedawca powinien mieć prawo do sprzedaży tych Produktów.
9.       Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą,  obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji. Sprzedawca w takim wypadku nie może pozbawić konsumenta ani osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument lub osoba, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument lub osoba, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.    Sprzedawca ma możliwość udostępnienia swojego regulaminu sprzedaży Produktów w Serwisie. Regulamin sprzedaży Produktów udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie nie może naruszać przepisów prawa oraz nie może być sprzeczny z Regulaminem Serwisu.
11.    Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.
12.    Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów. Sprzedawca może umieścić jeden Produkt maksymalnie w dwóch kategoriach produktowych. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej oferty Produktu dotyczącej tego samego przedmiotu.
13.    Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
9)       WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:
1)       Sprzedawca w ramach swojego Sklepu wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2)       W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Potwierdź zakup” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.
2.       Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego, a Kupujący otrzymuje dane kontaktowe Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedawca obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji.
3.       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.       Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
5.       Kupujący może złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konta lub nie posiadając Konta w Serwisie Internetowym.
6.       Umowa Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawca zostaje zawarta na warunkach określonych w ofercie sprzedaży Produktu oraz w przypadku jego udostępnienia przez Sprzedawcę - w regulaminie sprzedaży określonym przez Sprzedawcę i udostępnionym w Serwisie, zgodnie ze złożonym Zamówieniem Kupującego poprzez Formularz Zamówienia oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu.
7.       Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
10)  PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY
1.       Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.       W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę następujących sposobów płatności:
a.       Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b.       Płatność za pobraniem,
c.        Płatności PayPal - dostarczane przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
d.       Płatności Dotpay - dostarczane przez DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym. ( Prowizja pobierana od sprzedawcy 30 groszy. )
3.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym,  płatności za pobraniem oraz płatności PayPal płatność jest dokonywana bezpośrednio na rachunek lub konto rozliczeniowe Sprzedawcy – Usługodawca nie uczestniczy w tym wypadku w przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy. Stroną umów o korzystanie z poszczególnych sposobów płatności w tym wypadku udostępnianych przez Sprzedawcę jest Sprzedawca.
4.       W przypadku płatności Dotpay Usługodawca uczestniczy w przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy. Kupujący dokonuje w tym wypadku płatności na konto rozliczeniowe Usługodawcy w Dotpay, a Usługodawca następnie przekazuje tę płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Serwisie Internetowym w ramach Konta Sprzedawcy. Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 30 groszy za  przekazanie płatności. W przypadku płatności Dotpay Usługodawca udostępnia spółce DOTPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe Kupującego dokonującego płatności Dotpay (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numeru zamówienia oraz opisu i kwoty płatności) w celu wykonania płatności. W celu obsługi płatności Dotpay Sprzedawca upoważnia Usługodawcę do pośrednictwa przy zawieraniu Umów Sprzedaży oraz upoważnia Usługodawcę do udzielenia upoważnienia DOTPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przyjmowania od Kupującego środków pieniężnych z tytułu zapłaty należnej mu od Kupującego za pośrednictwem instytucji pośredniczącej, w celu przekazania ich przez płatności Dotpay Sprzedawcy. Usługodawca nie prowadzi działalności w charakterze kredytodawcy ani pośrednika kredytowego, jego udział w przekazywaniu płatności od Kupującego do Sprzedawcy za pomocą Dotpay nie ma charakteru czynności bankowych, nie obejmuje prowadzenia dla Kupującego rachunku płatniczego ani nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego.
5.       Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności wskazane są w opisie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
11)  AKTYWACJA SKLEPU
1.       Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy (Sklepu) konieczne jest dodatkowo założenie Sklepu oraz przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
2.       Założenie Sklepu możliwe jest po utworzeniu standardowego Konta w Serwisie, a następnie przejściu do zakładki „Załóż Sklep” i wypełnieniu dostępnego tam formularza. Poza danymi dotyczącymi prowadzonej działalności Sprzedawca ma tutaj także możliwość zamieszczenia swojego regulaminu sprzedaży, warunków zwrotów oraz informacji na temat płatności i wysyłki. Po wypełnieniu formularza Sklep jest nieaktywny i czeka na weryfikację dokonaną przez Usługodawcę.
3.       Aktywacja Sklepu i tym samym możliwość wystawiania Produktów w Serwisie, uzależniona jest od weryfikacji dokonanej przez Usługodawcę – weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy Sprzedawca faktycznie prowadzi sprzedaż Produktów. Usługodawca ma prawo także zweryfikować, czy Sprzedawca jest producentem swoich Produktów.
4.       Usługodawca może odmówić aktywacji Sklepu z podaniem uzasadnienia, w takim wypadku Sprzedawca może ponowić prośbę o aktywację Sklepu i podlega ponownej weryfikacji.
12)  NEWSLETTER
1.       Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola akcji. Zapis na Newsletter możliwy jest także przy okazji tworzenia Konta w Serwisie – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje także zapisany na Newsletter.
2.       Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@artistroom.pl lub też pisemnie na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.
13)  KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@artistroom.pl) oraz poczta tradycyjna (590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
14)  REKLAMACJE i ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy zgodnie z danymi udostępnionymi przez Sprzedawcy, w tym w regulaminie sprzedaży w przypadku jego udostępnienia przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym.
2.       Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem oraz osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
3.       Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta i osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym.
15)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@artistroom.pl) oraz poczta tradycyjną (590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom).
2.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
16)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz osobami, do których stosuje się niektóre prawa konsumenta i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.

2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.       Z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4.       Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 13. Regulaminu.

5.       Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

17)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)..

3.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18)  PLASOWANIE PRODUKTÓW, DOSTĘP DO DANYCH
1.         Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie:
a.       umieszczenie Produktu we właściwej kategorii;
b.       zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści oferty Produktu;
c.        ilość opinii i wysokość oceny Sprzedawcy
d.       jakość prezentacji oferty, cechy wizualne oferty internetowej oraz jej opis;
e.       dodanie zdjęć Produktu, ilość dodanych zdjęć;
f.         korzystanie z odpłatnych możliwości promowania Produktów w Serwisie;
2.         Parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
3.         Sprzedawca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Produktów – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania na plasowanie Produktów określa Cennik.
4.         Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych.  Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia w Serwisie dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.
5.         Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:
a.       Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis: dane danego Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (imię i nazwisko / nazwa, adres, ew. NIP) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów w Serwisie (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy, adres dostawy i odbioru);
b.       Kupujący: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo szczegółowe dane Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży udostępnione mu przez Sprzedawcę, w szczególności konieczne do dokonania płatności lub korzystania z Produktu; ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach;
c.        Sprzedawcy: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży (imię i nazwisko / nazwa, adres), ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach; dane statystyczne dotyczące jego sprzedaży w Serwisie;
d.       Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Usługobiorców, Kupujących i Sprzedawców w Serwisie, do których dostęp posiadają Usługobiorcy, Kupujący i Sprzedawcy w Serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Serwisu.
19)  OGRANICZENIE , ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUGOBIORCY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1.       Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie, składania Zamówienia przez Formularza Zamówienia, czy też wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@artistroom.pl .

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Produktów oferowanych przez tego Usługobiorcę w Serwisie, tylko wtedy i w  takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami:

a.       Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:

                                  i.      nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy;

                                ii.      podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

                              iii.      wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

                               iv.      wystawienie oferty Produktu przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w Regulaminie;

                                v.      wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,

                               vi.      składanie Zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży;

                             vii.      obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;

                           viii.      skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

                               ix.      wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę;

b.       Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do  niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta i Formularza Zamówienia, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Usługobiorcy wystawianie nowych Produktów lub składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówień.

c.        Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym  wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta i Formularza Zamówienia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.

d.       W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

e.       Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu  ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.

f.         Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 19) ust. 2 ppkt a. lit. viii-ix Regulaminu.

g.       W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;

h.       W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

                                  i.      podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

                                ii.      korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

                              iii.      może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W przypadkach gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

i.         Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

j.         W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 15. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach oferty wystawionego Produktu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

4.       Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

5.       Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
20)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.       Niniejszy Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.       Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
3.       Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4.       Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
5.       Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań  wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
6.       Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
21)  PRAWA AUTORSKIE
1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.       Sprzedawca zamieszczający w Serwisie opis i zdjęcia swoich Produktów wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie ich powielania, rozpowszechniania, upubliczniania, zmiany lub edytowania. Sprzedawca wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę dostarczanych przez niego opisów i zdjęć Produktów w reklamie Serwisu albo poszczególnych ofert Produktów, w szczególności w reklamie w Internecie (zwłaszcza reklamie afiliacyjnej, w mediach społecznościowych, e-cards i innych), w reklamie drukowanej i/lub w spotach telewizyjnych. Udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jest nieograniczone w czasie i nieodpłatne. Udzielone zgody mogą być przeniesione przez Usługodawcę na podmioty trzecie.
4.       Sprzedawca zamieszczający w Serwisie zdjęcia swoich Produktów wyraża zgodę na umieszczenie na nich przez Usługodawcę znaku wodnego z nazwą lub logo Serwisu Internetowego.
22)  PRZERWY TECHNICZNE
1.       Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2.       Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3.       Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4.       Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5.       Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem lub osobą, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
23)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Umowy zawierane poprzez Artistroom.eu zawierane są w języku polskim.
2.       Zmiany Regulaminu:
a.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany Cennika, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
b.       Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 23 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
c.        Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
d.       W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
                                           i.      W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
                                         ii.      Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
e.       Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 23 ust. 2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
                                           i.      podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
                                         ii.      musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
f.         . W przypadkach, o których mowa pkt. 23 ust. 2 ppkt d. Regulaminu  wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
3.       Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, z zastrzeżeniem pkt. 23 ppkt 5 Regulaminu.
5.       Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ani osoby, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument lub osoba, do której stosuje się niektóre prawa konsumenta ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 
 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Artistroom.pl


 

24)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

25)  CENNIK
Wystawienie oferty sprzedaży Produktu w Sklepu Sprzedawcy jest nieodpłatne.

Prowizja od zawartych Umów Sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym wynosi:

1.       Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 1 stycznia 2019 r. - 10 (dziesięć) % wartości zawartych Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę

2.       Dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r. - 17 (siedemnaście) % wartości zawartych Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę
Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.

Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu (prowizja obciąża Sprzedawcę).