Koszyk 0

vuulpi

Sprzedaje w Artist Room: 5 lat

Vuulpi to dla mnie coś więcej niż firma, to spełnienie marzeń o szyciu i podążaniu za swoją pasją. Moją inspiracją jest moja córeczka Hania, bez której vuulpi na pewno by nie powstało.

vuulpi

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6422994227

Zwycięstwa 95
44-230 Stanowice, Poland


DANE OGÓLNE

1. Sklep vuulpi jest prowadzony przez firmę:
Vuulpi Daniela Liszka
Ul. Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice
NIP: 6422994227, Regon: 368985083

Siedziba firmy:
Vuulpi Daniela Liszka
Ul. Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice

KONTO BANKOWE:
56 1050 1344 1000 0092 5007 1769
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.
3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
5. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod telefonem *48 883 931 234 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@vuulpi.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, przy czym płatność przelewem musi być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Zakupiony towar wraz z paragonem jest wysyłany za pośrednictwem usług Poczty Polskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. (szczegóły dotyczące wariantów dostawy w zakładce „Dostawa”)
8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

11. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby kolory wyświetlane na monitorze wiernie odwzorowywały kolory zamawianego towaru, mogą wystąpić nieznaczne różnice. Wynikają one z innych ustawień (parametrów) Twojego monitora. Kolory bawełny mogą różnić się również ze względu na inną partę produkcyjną.
12. Wszystkie produkty są szyte na bieżąco po złożeniu zamówienia przez Klienta, w pracowni Vuulpi.
13. Czas realizacji zamówienia (nie licząc czasu dostawy) wynosi do 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach takich jak opóźnienia w dostawie materiału od producenta ,duża ilość zamówień lub inne czas realizacji może ulec zmanie. Sprzedający poinformuje kupującego o przedłużonym czasie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupionego towaru i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na podane konto bankowe w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania sprzedającego od faktu odstąpienia od kupna w wyniku sytuacji o której mowa wyżej.
14. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika, który prezentowany jest w zakładce „Dostawa”.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

15. Odstąpienie od umowy
a) Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego vuulpi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Vuulpi Daniela Liszka, Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice.
b) Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu oraz oryginał paragonu/dowodu zakupu na adres podany powyżej. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Vuulpi Daniela Liszka, Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice.
c) W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) Konsument zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres: Vuulpi Daniela Liszka, ul. Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice.
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
d) Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, na wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na konto bankowe, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
e) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
f) Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Dotyczy to między innymi produktów personalizowanych czy szytych na podany przez Kliena rozmiar.


DANE OSOBOWE

16. Dane osobowe
a) Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
b) Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedającego.
c) Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
d) Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
e) Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
f) Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
g) Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
h) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.


WARUNKI REKLAMACJI

17. Warunki reklamacji
a) Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedającego. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedającego.
b) Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem *48883931234 lub pod adres poczty elektronicznej reklamacje@vuulpi.com przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz oryginału paragonu fiskalnego oraz uzgadniając adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Vuulpi Daniela Liszka, ul. Zwycięstwa 95, 44-230 Stanowice.
c) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
d) W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedającego przez wskazanego przez Sprzedającego przewoźnika. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
e) W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedający niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
f) Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (poniżej zasady dostępu do tych procedur)
g) Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedającego w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający każdorazowo przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedający nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
– Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Klienta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
– Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Klientem a Sprzedającym poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Klienta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego.
– Klient może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
– Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Klient może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
– Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Klient może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
18. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
19. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce „Regulamin”.
21. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
23. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
Produkty (24)
Spodenki 2-pak Szybki podgląd
60,00 zł
60,00 zł
Bloomersy 2-pak Szybki podgląd
70,00 zł
Bloomersy 2-pak Szybki podgląd
70,00 zł
150,00 zł
130,00 zł
Promocja
Sweter z paskiem czerwony melanż Szybki podgląd
99,00 zł 79,20 zł
Promocja
Sukienka z kołnierzem Szybki podgląd
140,00 zł 112,00 zł
Promocja
Sukienka w kwiaty Szybki podgląd
122,00 zł 97,60 zł
Promocja
Sweter z paskiem musztardowy melanż Szybki podgląd
99,00 zł 79,20 zł
Getry z falbankami Szybki podgląd
70,00 zł
Getry w kwiaty Szybki podgląd
78,00 zł
Klasyczne getry Szybki podgląd
45,00 zł
199,00 zł
199,00 zł
Spodnie baggy Szybki podgląd
80,00 zł
Promocja
Pikowany kardigan Szybki podgląd
140,00 zł 112,00 zł
Promocja
Szary sweter chłopięcy Szybki podgląd
99,00 zł 79,20 zł
60,00 zł
Opaska kwiaty Szybki podgląd
30,00 zł
25,00 zł
Promocja
Beret z pomponem Szybki podgląd
65,00 zł 52,00 zł
Promocja
Sukienka z kokardą Szybki podgląd
140,00 zł 112,00 zł
Promocja
Zestaw czapka+komin/chusta kwiaty Szybki podgląd
75,00 zł 60,00 zł
Pokaż