Koszyk 0
VAKU-DSGN

VAKU-DSGN

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

Nowoczesne obrazy VAKU-DSGN drukowane na płótnie to nie tylko ekskluzywna dekoracja ścienna do salonu, ozdoba do kuchni czy dekoracja sypialni, ale i wyjątkowy prezent dla Twoich Bliskich!

VAKU-DSGN

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 8982193831

Bardzka 30/plac
50-517 Wrocław, Poland


Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie DaWanda
(w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.)

§ 1. Postanowienia ogólne

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://dawanda.com/shop/vaku-dsgn oraz na stronach serwisu DaWanda;
 dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem przypadających w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy;
 czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep kompletuje zamówienie i przekazuje je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 konto klienta – baza zawierająca dane Klienta niezbędne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, informacje dotyczące płatności za zamówienia;
 przelew tradycyjny – płatność dokonywana przez Klienta na rachunek bankowy bez wykorzystania systemu płatności on-line;
 przelew elektroniczny – płatność dokonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line;
 zamówienie – składana przez Klienta, za pośrednictwem sieci Internet, oferta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów, które Klient wybrał spośród prezentowanych w Sklepie.
3. Integralną część regulaminu stanowią odnoszące się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym konsumentem załączniki.

4. Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Sprzedawcę w każdy sposób z wykorzystaniem wszelkich podanych przez Klienta danych kontaktowych we wszystkich sprawach związanych z zamówieniem i zawartą umową, w szczególności w celu przesyłania Klientowi drogą elektroniczną faktur elektronicznych i oświadczeń Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający pod adresem internetowym http://dawanda.com/shop/vaku-dsgn, jest Łukasz Kulig prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VAKU-DSGN Łukasz Kulig z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 23c/11,
50-506 Wrocław, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail): wizualizacje@vaku-dsgn.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8982193831, REGON 022467465, zwany dalej Sprzedawcą.
umowy;  nr 2 – zawierający formularz oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy;  nr 3 – zawierający formularz reklamacji konsumenta.

§ 2. Wymogi techniczne korzystania ze Sklepu, składanie i zmiana zamówień

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach,
ich cenach oraz kosztach wysyłki Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową Sklepu
http://dawanda.com/shop/vaku-dsgn przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Sklepu, w
szczególności z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn, w tym niezależnych od Sprzedawcy.

1) wybrany system operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 – w wersji
aktualnej na dzień 25 grudnia 2014 r.;

2) wybrana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w
wersji 31 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 26 i wyższej lub Opera w wersji 18 i wyższej, Safari w
wersji 5 lub wyższej;

3) włączona możliwość stosowania Java Script w przeglądarce użytkownika;

4) włączona możliwość stosowania plików cookie w przeglądarce użytkownika.

4. Do składania zamówień w Sklepie niezbędne jest dysponowanie przez Klienta aktywnym kontem
poczty elektronicznej (e-mail).

5. Prezentacje towarów i informacje na ich temat zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

1) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie kierowane do Klienta
zaproszenie do złożenia oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży;

2) nie oznaczają aktualnej dostępności towarów w magazynie Sprzedawcy lub u jego
dostawców.

6. Klient, przesyłając za pośrednictwem sieci Internet zamówienie na wybrane przez siebie towary,
składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży tych towarów.

7. Przesłane przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania
zamówienia stanowi oświadczenie o otrzymaniu oferty Klienta, o której mowa w ust. 6, a nie
oświadczenie o przyjęciu tej oferty.

8. W celu złożenia zamówienia Klient wykonuje na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:

1) wybiera zamawiane towary, spośród towarów dostępnych w Sklepie, poprzez ich umieszczenie
w koszyku;

2) zakłada konto klienta, podając w tym celu prawdziwe dane w zakresie wskazanym w formularzu
dostawy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.

3. Dostęp do Sklepu jest powszechny i możliwy za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu
protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny użytkownika sieci Internet następujących, minimalnych wymagań technicznych:
rejestracyjnym albo loguje się do konta klienta, jeżeli zostało ono założone wcześniej;

3) wskazuje adres dostawy, na który ma zostać doręczona przesyłka z zamówieniem;

4) wskazuje dane na potrzeby wystawienia faktury VAT;

5) wybiera sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie;

6) akceptuje regulamin Sklepu;

7) wybiera sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie;

8) dokonuje płatności na kwotę stanowiącą sumę łącznej ceny zamawianych towarów i kosztów

9. Przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta, o której mowa w ust. 6, następuje z chwilą przesłania
przez Sprzedawcę na adres mailowy Klienta wiadomości elektronicznej informującej o
przygotowaniu zamówienia w toku.

10. Klient może zmienić zamówienie albo je anulować, jeżeli oświadczenie o zmianie zamówienia albo
o jego anulowaniu zostanie skutecznie złożone Sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień przekazania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówieniem przewoźnikowi. Oświadczenie Klienta,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane na adres e-mail Sprzedawcy:
wizualizacje@vaku-dsgn.pl.

11. W przypadku niedostępności towaru lub towarów objętych zamówieniem albo innej niemożności
jego realizacji Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia;
Sprzedawca zwraca dokonane przez Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia zawiadomienia Klienta o niemożności realizacji zamówienia, w każdym razie nie
wcześniej niż przed dniem wskazania Sprzedawcy przez Klienta danych niezbędnych do dokonania
zwrotu (np. numeru rachunku bankowego), jeżeli Sprzedawca nie dysponuje tymi danymi.

12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub innej częściowej
niemożności realizacji zamówienia, Sprzedawca, zawiadamia o tym Klienta w terminie 5 dni od dnia
złożenia zamówienia, informując jednocześnie o możliwości częściowej realizacji zamówienia. W
takim przypadku Klient może złożyć, na adres e-mail Sprzedawcy: wizualizacje@vaku-dsgn.pl,
oświadczenie o:

1) zmianie zamówienia (częściowej realizacji zamówienia) – wskutek czego realizacji podlegać
będzie zamówienie dotyczące wyłącznie dostępnych towarów, a Sprzedawca będzie
zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie; Sprzedawca zwraca
równowartość ceny niedostępnych towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o zmianie zamówienia, w każdym razie nie wcześniej niż
przed dniem wskazania Sprzedawcy przez Klienta danych niezbędnych do dokonania zwrotu
(np. numeru rachunku bankowego), jeżeli Sprzedawca nie dysponuje tymi danymi;

2) anulowaniu zamówienia w całości – wskutek czego zamówienie nie będzie realizowane w
jakiejkolwiek części; Sprzedawca zwraca dokonane przez Klienta płatności niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o anulowaniu
zamówienia, w każdym razie nie wcześniej niż przed dniem wskazania Sprzedawcy przez Klienta
danych niezbędnych do dokonania zwrotu (np. numeru rachunku bankowego), jeżeli
Sprzedawca nie dysponuje tymi danymi.

13. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże towarów prezentowanych w Sklepie dotyczą ograniczonej
liczby egzemplarzy. Realizacja zamówień na towary objęte promocją lub wyprzedażą następuje
według kolejności wpływu zamówień i do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą
sprzedaży.

§ 3. Ceny towarów i koszty dostawy

1. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu:

1) podawane są w złotych polskich (PLN);

2) zawierają podatek od towarów i usług (VAT);

3)
nie obejmują kosztów dostawy.

2. Informacja o aktualnej wysokości kosztów dostawy dostępna jest na stronach poszczególnych
towarów Sklepu w zakładce „Szczegóły” pod pozycją „Koszty wysyłki". Z zastrzeżeniem ust. 4 koszt
dostawy jest również podawany w oknie dialogowym wyświetlanym po dodaniu towaru do koszyka
oraz w podsumowaniu zamówienia.

3. Koszt dostawy zamówienia jest doliczany do sumy cen towarów wybranych przez Klienta. Z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4 koszt dostawy jest uiszczany przez Klienta przy opłacaniu
zamówienia.

4. Koszt dostawy zamówienia liczącego powyżej dziesięciu sztuk towarów oraz koszt dostawy
realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także sposób i czas ich uiszczenia przez
Klienta, podlega uprzedniemu, odrębnemu ustaleniu ze Sprzedawcą. W tym celu Klient powinien
skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie
Sklepu albo wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: wizualizacje@vaku-dsgn.pl.

5. Cena wskazana przy towarze oraz koszt dostawy wskazany na stronie Sklepu w chwili składania
przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4, wiążą Klienta i Sprzedawcę bez względu na
ewentualną późniejszą zmianę tej ceny lub tego kosztu i bez względu na przyczynę takiej zmiany.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych
lub wyprzedaży w każdym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Promocje organizowane przez
Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacone z
wykorzystaniem następujących form płatności:

1) przelew bankowy (tradycyjny) na rachunek bankowy Sprzedawcy – zamówienie jest
przekazywane do realizacji po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą pełnej ceny za
zamówienie (łącznie z kosztem dostawy);

2) płatność on-line:

a) przelew elektroniczny;

b) płatność kartą płatniczą lub kredytową
– zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora
płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji zapłaty pełnej ceny za zamówienie
(łącznie z kosztem dostawy).

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacone za
pośrednictwem jednej z form płatności on-line dostępnych w Sklepie w chwili składania
zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę
od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji zapłaty pełnej ceny za
zamówienie (łącznie z kosztem dostawy).

3. Obsługę i rozliczenia płatności on-line zapewnia serwis Przelewy24 (operator płatności on-line)
należący do DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań), nr KRS
0000296790, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy, NIP 7811733852, NIP EU PL7811733852, REGON 634509164. Szczegółowy wykaz
aktualnie dostępnych za pośrednictwem operatora form płatności on-line jest udostępniany na
stronach internetowych operatora http://www.przelewy24.pl/cms,66,przelewy_karty_przekazy.htm.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowej dezaktywacji poszczególnych form płatności, w
szczególności z uwagi na ograniczenia techniczne albo przyczyny leżące po stronie operatora
płatności.

5. Klient, który wybrał formę płatności wskazaną w ust. 1 pkt 1 (tradycyjny przelew bankowy),
powinien w tytule przelewu podać numer złożonego zamówienia.

6. Klient, który wybrał formę płatności wskazaną w ust. 1 pkt 2, opłaca zamówienie bezpośrednio po
jego złożeniu i automatycznym przekierowaniu na stronę operatora płatności.

7. W razie niepowodzenia lub niemożności opłacenia zamówienia zgodnie z ust. 6 Klient może albo
opłacić zamówienie tradycyjnym przelewem bankowym (ust. 1 pkt 1), podając w tytule przelewu
numer złożonego zamówienia, albo uzyskać od Sprzedawcy link internetowy do strony operatora
płatności on-line w celu podjęcia ponownej próby dokonania takiej płatności. W tym celu Klient
powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail
Sprzedawcy: wizualizacje@vaku-dsgn.pl.

8. Zamówienie, które nie zostało w całości opłacone przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia
jego złożenia, jest anulowane przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klient zainteresowany
zawarciem umowy powinien złożyć nowe zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówienia i dostawy

1. Czas wykonania umowy obejmuje:

1) czas realizacji zamówienia, tj. czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie zamówienia
do wysyłki przez Sprzedawcę oraz

2) czas dostawy zamówienia, tj. czas potrzebny na dostarczenie Klientowi przez przewoźnika
przesyłki z zamówieniem.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 11 i 12 czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od
trzech do dziesięciu dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust.

1. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę.

3. Dostawa zamówienia realizowana jest przesyłką kurierską.

4. Czas dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od jednego do dwóch dni
roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki z zamówieniem.
Wskazany termin dotyczy podejmowanej przez przewoźnika pierwszej próby doręczenia przesyłki; w
przypadku nieobecności adresata w dacie pierwszej próby doręczenia, faktyczny termin
doręczenia przesyłki może ulec zmianie.

5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki z zamówieniem od kuriera Klient w obecności kuriera
powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki i taśmy naklejone na przesyłkę nie są uszkodzone.
Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są przerwane, Klient powinien
odmówić odebrania przesyłki, zażądać od kuriera sporządzenia stosownego protokołu, uzyskać od
kuriera odpis takiego protokołu i go zachować, a następnie, niezwłocznie, nie później niż w terminie
jednego dnia od dnia sporządzenia protokołu, skontaktować się ze Sprzedawcą w celu
poinformowania go o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia dalszego postępowania.

6. W każdym przypadku odebrania przesyłki Klient powinien rozpakować i sprawdzić stan towaru
niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia jej odebrania, nawet jeżeli opakowanie
przesyłki ani taśmy nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie towaru dopiero
po rozpakowaniu przesyłki, jest on obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego
dnia od dnia rozpakowania przesyłki, poinformować Sprzedawcę o tym fakcie w celu uzgodnienia
dalszego postępowania.

§ 6. Rękojmia i reklamacje

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych między Sprzedającym a Klientem niebędącym
konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem towaru wolnego od
wad.

3. Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, Klient będący konsumentem, zwany w dalszej części
niniejszego paragrafu Konsumentem, może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
W tym celu Konsument składa Sprzedawcy reklamację.

4. W celu złożenia reklamacji Konsument:

1) kontaktuje się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: wizualizacje@vaku-dsgn.pl w celu
uzgodnienia zasad i terminu obioru od Konsumenta reklamowanego towaru przez przewoźnika
opłaconego przez Sprzedawcę oraz sposobu zabezpieczenia reklamowanego towaru na czas
transportu;

2) zabezpiecza na czas transportu odsyłany towar w uzgodniony ze Sprzedawcą sposób,
odpowiedni do jego właściwości fizycznych (podatność na uszkodzenia mechaniczne), a
opakowanie opatruje dopiskiem „Reklamacja”;

3) do reklamowanego, odsyłanego towaru Konsument dołącza:
a) informację zawierającą imię i nazwisko oraz aktualny: adres, adres e-mail, numer telefonu,

b) dowód zakupu (np. paragon lub fakturę VAT),

c) opis wadliwości towaru (wyjaśnienie na czym polega wada towaru),

d) oświadczenie co do żądania w związku ze składaną reklamacją albo oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, jeżeli zgodnie z przepisami o rękojmi odstąpienie jest dopuszczalne;

4) w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą lub przewoźnikiem, o którym mowa w pkt 1, przekazuje

5. Składając reklamację, Konsument może posłużyć się formularzem reklamacji konsumenta, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

6. Sprzedawca informuje Konsumenta o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i dalszym
postępowaniu w sprawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy przesyłki z
reklamowanym towarem i opisem jego wadliwości.

7. Jeżeli w ramach postępowania reklamacyjnego dochodzi do obniżenia ceny towaru albo
odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi odpowiednią kwotę
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Konsumenta przez
Sprzedawcę, zgodnie z ust. 6, o uznaniu roszczenia o obniżenie ceny towaru albo odstąpienia
Konsumenta od umowy za skuteczne, w każdym razie nie wcześniej niż przed dniem wskazania
Sprzedawcy przez Konsumenta danych niezbędnych do dokonania zwrotu (np. numeru rachunku
bankowego), jeżeli Sprzedawca nie dysponuje tymi danymi.
przewoźnikowi reklamowany towar w celu dostarczenia go na adres Sprzedawcy: VAKU-DSGN
Łukasz Kulig, ul. Bardzka 30 (plac), 50-517 Wrocław.

8. W razie powstania sporu wynikłego na tle zawartej ze Sprzedawcą umowy Konsument może
skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:

1) złożenie do właściwego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie procedury mediacji
zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a
przedsiębiorcą;

2) zaproponowanie rozpoznania sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
właściwym Inspektorze Inspekcji Handlowej, przy czym niniejsze postanowienie ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie może być poczytywane za wyraźną ani dorozumianą zgodę
Sprzedawcy na poddanie jakiegokolwiek sporu z Konsumentem pod rozstrzygnięcie takiego
sądu; Sprzedawca może wyrazić taką zgodę jedynie w sposób wyraźny, po rozpatrzeniu
okoliczności danej sprawy.

§ 7. Odstąpienie Klienta będącego konsumentem od umowy i zwrot towaru

1. Klient będący konsumentem, zwany w dalszej części niniejszego paragrafu Konsumentem, może
odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
objęcia rzeczy (towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy przez
Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli
przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Na potrzeby odesłania (transportu) zwracanego towaru do Sprzedawcy Konsument powinien
zabezpieczyć zwracany towar w sposób odpowiedni do jego właściwości fizycznych (podatność
na uszkodzenia mechaniczne) w celu zminimalizowania ryzyka jego uszkodzenia. W razie
jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu zabezpieczenia odsyłanego towaru Konsument proszony
jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: wizualizacje@vaku-dsgn.pl.
zostać odesłany od razu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, jeżeli jest ono składane na
piśmie). Przesyłki pobraniowe nie będą przez Sprzedawcę odbierane.

3. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Konsument składa
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości elektronicznej (e-mail)
na adres e-mail Sprzedawcy: wizualizacje@vaku-dsgn.pl lub na piśmie, przesyłając je na adres:
VAKU-DSGN Łukasz Kulig, ul. Bardzka 30 (plac) , 50-517 Wrocław, Polska. Oświadczenie to
Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W
przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości elektronicznej (e-mail)
Konsument może przesłać na wskazany adres e-mail Sprzedawcy skan lub plik zawierający
czytelną fotografię wypełnionego formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zwraca Sprzedawcy towar będący przedmiotem
umowy (wraz z ewentualnym wyposażeniem i produktami dodatkowymi) niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. W tym celu Konsument na
własny koszt odsyła zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT), na
adres Sprzedawcy: VAKU-DSGN Łukasz Kulig, ul. Bardzka (plac), 50-517 Wrocław, Polska (towar może

6. Z uwagi na właściwości fizyczne (podatność na uszkodzenia mechaniczne) oferowanych w Sklepie
towarów i ograniczoną liczbę przewoźników zapewniających transport tego rodzaju rzeczy,
Sprzedawca sugeruje Konsumentowi, który odstępuje od umowy, skorzystanie z usług przewoźnika:
DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa http://www.strefapaczki.pl Uwaga: również
w przypadku wyboru przez Konsumenta sugerowanego przewoźnika koszt transportu odsyłanego
towaru ponosi w całości Konsument; niniejsza sugestia Sprzedawcy nie ma dla Konsumenta
charakteru wiążącego i może on skorzystać z usług innego przewoźnika.

7. W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
dokonane przez niego na rzecz Sprzedawcy z tytułu tej umowy płatności niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 8. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

3. Składając zamówienie, Klient powinien podać swoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez
Sprzedawcę i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy
zawartej w następstwie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Klienta. Podanie Sprzedawcy danych
osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu
wykonania umowy jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie we wskazanym celu uniemożliwia realizację zamówienia i wykonanie umowy.

4. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim za wyjątkiem
przypadków, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej między Sprzedawcą i Klientem,
w szczególności przesłania towaru do Klienta.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez
Sprzedawcę, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

6. Sprzedawca nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych
przez Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W celu zabezpieczenia przed składaniem nieautoryzowanych przez Klienta zamówień, ich zmian
lub anulowania albo przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian w zapisanych na
koncie klienta danych Klienta, Klient jest obowiązany do nieujawniania hasła i loginu do konta
klienta osobom trzecim.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa:

1) podania przez Klienta, w toku wykonywania umowy i uprawnień z niej wynikających, błędnych
lub nieprawdziwych danych, w szczególności danych osobowych;

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Łukasz Kulig prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą VAKU-DSGN Łukasz Kulig z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 23c/11,
50-506 Wrocław, Polska.

2) czynności zdziałanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku
niedochowania przez Klienta należytej staranności w zabezpieczeniu przed ujawnieniem
osobom trzecim loginu i hasła do tego konta;

3) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości od
Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta lub za usuwanie albo blokowanie
wiadomości e-mail od Sprzedawcy przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu
odbiorczym używanym przez Klienta.

3. Prawem właściwym dla umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest powszechnie
obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie).

4. Jeżeli nic innego nie wynika z wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy, językiem umowy zawieranej
przez Sprzedawcę z Klientem, w tym językiem jej wykonywania, jest język polski.

5. Sądem właściwym dla sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
niebędącym konsumentem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez
wcześniejszego uprzedzenia. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia wskazanego w
jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego zamieszczenia na stronie Sklepu. Do zamówień, ich
realizacji i umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przed dniem wejścia w życie zmian
regulaminu zastosowanie znajduje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia
zamówienia przez Klienta.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Produkty (4)
Pokaż

Urządzając wnętrza warto zadbać o dobór odpowiednich akcesoriów dekoracyjnych, dzięki którym zyskują one na charakterze i klasie. W naszym sklepie oferujemy piękne, nowoczesne obrazy drukowane na płótnie od VAKU DSGN, które z pewnością dopasować można do wszystkich wnętrz. Idealnie prezentują się one w warunkach mieszkalnych i domowych, ale często wybierane są też do przestrzeni publicznej, gdzie mogą stanowić piękną ozdobę. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z bogatą ofertą i złożenia zamówienia właśnie w u nas.

VAKU DSGN obrazy do każdego wnętrza

W ofercie można znaleźć niezwykły wybór pięknych i oryginalnych grafik, które na pewno przypadną Państwu do gustu. Są to motywy geometryczne, kwiatowe, zwierzęce i wiele innych. Oferowane przez VAKU-DSGN nowoczesne obrazy to propozycja również do wnętrz bardziej klasycznych. Można je komponować z różnymi meblami i innymi dodatkami, aby stworzyć swój własny, unikalny styl w pomieszczeniu.

Najwyższa jakość

Oferowane przez VAKU-DSGN sklep obrazy drukowane na płótnie to produkty doskonałej jakości. Każdy z nich drukowany jest na wysokiej klasy materiale przy użyciu bardzo nowoczesnego sprzętu. Bardzo dbamy o to, aby produkt końcowy był nieskazitelny i prezentował się bardzo elegancko. Możemy pochwalić się rzeszą zadowolonych klientów, którzy chętnie wybierają właśnie nowoczesne obrazy drukowane na płótnie od VAKU DSGN. Gwarantujemy zadowolenie ze złożonego zamówienia i satysfakcję z otrzymanych produktów.

Idealny wybór dla każdego

Dekoracja, jaka znajduje się we wnętrzu świadczy o guście i preferencjach klienta, ale również o charakterze. Producent przykłada więc wiele staranności do swoich projektów i stara się, aby za każdym razem mogły one cieszyć oko. Zachęcamy więc gorąco do zapoznania się z propozycjami i dokonania właściwego wyboru. U nas można znaleźć obrazy od VAKU DSGN dedykowane różnym rodzajom pomieszczenia. Gwarantujemy również doskonałe ceny naszych obrazów. Zapraszamy do zakupów.