Koszyk 0
Forma by Forma

Forma by Forma

Sprzedaje w Artist Room: 5 lat

Torby Forma by Forma są inne niż wszystkie, bo tworzę z myślą o kobietach szukających przedmiotów niepowtarzalnych. Zawsze jednak są to torby lekkie, wygodne i wysokiej jakości. Zapraszam :) Marlena

Forma by Forma

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6681677237

Zdrojowa 7
62-700 Turek, Poland


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.artistroom.pl/sklep/ -formabyforma jest prowadzony przez firmę Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533.

2. Dane kontaktowe:

Forma by Forma
ul. Zdrojowa 7
62-700 Turek
woj. wielkopolskie

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.


§ 2

WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu Artistroom.pl ma następujący przebieg:

Sprzedawca Forma by Forma w ramach swojego Sklepu w serwisie Artroom.pl wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Potwierdź zakup” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego, a Kupujący otrzymuje dane kontaktowe Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedawca obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji.

3. Formularz Zamówienia

a) korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego
Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym.

b) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
– (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i
– (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź
zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym
celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu
Internetowego).

c) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko /
nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz Numeru
Identyfikacji Podatkowej NIP.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

5. Kupujący może złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konta lub nie posiadając Konta w Serwisie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawca zostaje zawarta na warunkach określonych w ofercie sprzedaży Produktu oraz regulaminie sprzedaży określonym przez Sprzedawcę i udostępnionym w Serwisie, zgodnie ze złożonym Zamówieniem Kupującego poprzez Formularz Zamówienia oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu.

7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.

§ 3

CENY TOWARÓW

1. Forma by Forma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie wystawia faktur VAT. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek.

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.


§ 4

SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY TOWAR

ORAZ OPLAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU


1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

a) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
b) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem internetowym - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 3 dni od otrzymania od Forma by Forma wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 14 niniejszego Regulaminu.

3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.


§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany, paczką pocztową priorytetową, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

3. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

4. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą:

a) 14 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest opłacony z góry przelewem bankowym i dostarczany paczką
pocztową priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
b) 16 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest opłacony z góry przelewem bankowym i dostarczany paczką
pocztową Paczka+ za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
c) 20 zł - w przypadku, gdy Klient wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem)
zamówiony towar jest dostarczany paczką pocztową pobraniową Paczka+ za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.


5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia:

a) przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności
przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem)
b) otrzymania przez Forma by Forma potwierdzenia z banku o zaksięgowaniu płatności na koncie Forma by
Forma - w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem bankowym

We wskazanych powyżej przypadkach 3 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

6. W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 5 powyżej, Klient i Forma by Forma mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.

7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Forma by Forma rachunkiem obejmującym przedmiot zamówienia (cena towaru wraz z kosztami wysyłki). Forma by Forma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie wystawia faktur VAT.


§ 6

PAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6 i punkcie 7 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Forma by Forma wydaje towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy informując Forma by Forma o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem komunikatora dostępnego w zakładce KONTAKT na stronie sklepu Forma by Forma. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Forma by Forma przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Forma by Forma niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Forma by Forma o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w siedzibie firmy Forma by Forma w godzinach jej otwarcia.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forma by Forma, Forma by Forma nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Forma by Forma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forma by Forma oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Forma by Forma przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Forma by Forma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§ 7

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Forma by Forma jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Forma by Forma ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub na piśmie na adres Forma by Forma: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. Wielkopolskie, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Forma by Forma dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcący złożyć reklamację Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Forma by Forma dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

6. Forma by Forma rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Forma by Forma zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Forma by Forma, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

6. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR
ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Forma by Forma wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.


§ 9

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy paragraf (§ 9) stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług dostępnych w sklepie internetowym działającym pod adresem https://artistroom.pl/sklep/formabyforma

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Marlena Forma-Filipczak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak pod adresem ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, NIP: 6681677237, REGON: 311114533

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

5. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
b) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego w jego sklepie internetowym.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
b) 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości.

10. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

a) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

b) Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.artistroom.pl/sklep/formabyforma odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

2. Forma by Forma honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Forma by Forma.

4. Forma by Forma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.formabyforma.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.formabyforma.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Forma by Forma - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Załącznikami do Regulaminu są:
- Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
- Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
- Wzór formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 września 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty ewysłanie pisma pocztą na adres:

Forma by Forma
ul. Zdrojowa 7
62-700 Turek
woj. Wielkopolskie
z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Forma by Forma,
ul. Zdrojowa 7,
62-700 Turek,
woj. Wielkopolskie
z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Forma by Forma
ul. Zdrojowa 7
62-700 Turek
woj. Wielkopolskie
„Zwrot”.


Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

L.p. / Nazwa / Symbol / Ilość / Cena jednostkowa brutto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) .....................................................................................................
data
Imię i nazwisko konsumenta(-ów).............................................................................................................
Imię i nazwisko
Adres konsumenta(-ów)..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
AdresData i podpis konsumenta(-ów)

.....................................................................................

.....................................................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)(*) Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat:

Forma by Forma
ul. Zdrojowa 7
62-700 Turek
woj. Wielkopolskie
„Reklamacja"


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………..… towar jest wadliwy.
Wada polega na…………………………………………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………......……………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………….………….....................................................................................................
Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

□ wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)
□ nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1)
□ obniżenia ceny towaru o kwotę …………………………….. (słownie: …………………………
……………………………….……………………………………………………………) zł,
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto /przekazem pocztowym na mój adres *
…………………………..…………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…… (art. 560 § 1)
□ odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto
……………………………………………………………………………………..…………………. (art. 560 § 1)wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)
Data i podpis konsumenta(-ów)

.....................................................................................(*) Niepotrzebne skreślić.
Produkty (23)
198,00 zł
298,00 zł
198,00 zł
199,00 zł
140,00 zł
199,00 zł
188,00 zł
199,00 zł
188,00 zł
230,00 zł
179,00 zł
147,00 zł
198,00 zł
140,00 zł
140,00 zł
140,00 zł
Kuferek czarny z klapką Szybki podgląd
147,00 zł
147,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
Pokaż