Koszyk 0
sabi tatka

sabi tatka

Sprzedaje w Artist Room: 5 lat

handmade bags | FOR TRAVEL & ADVENTURE LOVERS | Torebki i akcesoria ręcznie robione w kameralnej pracowni na Śląsku.

sabi tatka

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: PL9542324241

ul. Hajduka 17
43-400 Cieszyn, Poland


§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.artistroom.pl oferowanych do sprzedaży przez:
Sabinę Tatka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sabia Sabina Tatka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Cieszynie, ul. Hajduka 17, o numerze NIP 9542324241, REGON 240546061, adres e-mail sabbia@interia.eu, nr tel. 508162285, zwaną dalej „Sklepem” lub "Sprzedawcą"
2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym i zarejestrowaną na www.artistroom.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
3. Zakup towarów w sklepie może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
4. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §3 Regulaminu).
§ 2 Oferowany towar i cena
1. Towar – produkt wskazany w Sklepie, mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży, istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu, obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem www.artistroom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Wszystkie ceny podawane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny brutto .
4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów)

§ 3 Przebieg transakcji
1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w sklepie, użytkownik rejestruje się na platformie www.artistroom.pl, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy www.artistroom.pl. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep może skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep.
5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Klientowi informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Termin opłacenia zamówienia wynosi 7 dni.
6. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty ceny za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Po potwierdzeniu otrzymanym przez Sklep od operatora płatności lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) towar zostaje wysłany do Klienta w terminie określonym na stronie produktu. Towar zamówiony w sklepie dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.
7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (bez VAT - działalność zwolniona podmiotowo z podatku VAT) na żądanie Klienta wyrażone w wiadomości po złożeniu zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie powiadomić sklep.
8. Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji poprzez platformę www.artistroom.pl.
9. W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).
10. Sprzedawca zaleca, aby Konsument zbadał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał.
11. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

§ 5 Formy płatności ceny za towar
Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
a) przelewem bankowym na rachunek w Banku Millennium nr 83 1160 2202 0000 0003 1412 3140,
b) PayPal: sabbia@interia.eu

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji
1. Konsumentowi (osoba zdefiniowana w przepisie art. 221Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą)przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą). Oświadczenie można złożyć na formularzu przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail lub znajdującym się na stronie produktu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
7. Rzecz proszę odesłać na adres Sabia Sabina Tatka, ul. Dworkowa 5, 43-400 Cieszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Zgodnie z art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Konsumentowi zaleca się przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu. Dokumentem tym poza oryginałem paragonu może być przykładowo: faktura, wyciąg z terminala przy płatnościach bezgotówkowych, potwierdzenie transakcji z konta bankowego, oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu, potwierdzenie zakupu z konta w sklepie internetowym. Dokument ten stanowi załącznik do ewidencji zwrotów prowadzonej przez Sprzedawcę, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy towar jest rzeczą prefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta, lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Dz.U.2014 poz. 827, Art. 38 Ust. 3)

§ 7 Procedura reklamacyjna
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje mogę być przesyłane na adres: sabbia@interia.eu lub pisemnie na adres: Sabia Sabina Tatka, ul.Dworkowa 5, 43-400 Cieszyn. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, rodzaju/nazwy reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady lub niezgodności, daty spostrzeżenia wady towaru, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
3. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
5. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
6. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
7. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony: Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.


§ 8 Dane osobowe
1. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sabia Sabina Tatka, posiadającego adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dworkowa 5, 43-400 Cieszyn, NIP 9542324241. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z skontaktować pod adresem e-mail: sabbia@interia.eu, nr tel. 508162285.
2. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej www.artistroom.pl po złożeniu przez niego zamówienia. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Klienta, a wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Jeżeli klient nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, prosimy nie nabywać towarów oferowanych przez Sklep.
3. Dane osobowe są przetwarzane: w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Sprzedawcy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedającego na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Jednocześnie Sprzedawca przechowuje dane osobowe Kupującego w celu podatkowym przez okres, w którym Sprzedający jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Odbiorcą danych jest również biuro rachunkowe, które przetwarza dane wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.artistroom.pl poprzez usunięcie profilu użytkownika.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
2. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
Produkty (50)
179,00 zł
169,00 zł
269,00 zł
69,00 zł
Nerka z czarnego nubuku Szybki podgląd
169,00 zł
Nerka Charlotte Szybki podgląd
179,00 zł
179,00 zł
229,00 zł
229,00 zł
Nerka Salt Lake Szybki podgląd
169,00 zł
179,00 zł
179,00 zł
179,00 zł
Sztruksowa czarna nerka Szybki podgląd
169,00 zł
34,00 zł
34,00 zł
34,00 zł
249,00 zł
249,00 zł
Nerka welurowa w Pawie Szybki podgląd
159,00 zł
Nerka welurowa Renifery Szybki podgląd
159,00 zł
259,00 zł
Plecak worek Kids Owady Szybki podgląd
129,00 zł
109,00 zł
129,00 zł
219,00 zł
239,00 zł
Torebka worek Yellow Szybki podgląd
249,00 zł
149,00 zł
Nerka welurowa Baby Pink Szybki podgląd
159,00 zł
Nerka welurowa Yellow Szybki podgląd
159,00 zł
Blue Sea duża nerka Szybki podgląd
129,00 zł
229,00 zł
129,00 zł
139,00 zł
Doppio maxi nerka Szybki podgląd
129,00 zł
Croco nerka Szybki podgląd
139,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
139,00 zł
Sunny nerka z chwostem Szybki podgląd
139,00 zł
Carmen nerka /saszetka Szybki podgląd
139,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
129,00 zł
Pokaż