Koszyk 0

Youlinka

Sprzedaje w Artist Room: 4 lata

Zastanawiasz się, czym się zajmujemy? Nasze produkty to ręcznie plecione poduszki Knotpillow, które są niecodziennym i znakomitym elementem dekoracyjnym salonów i sypialni.

Youlinka

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 7393639150

Sokola, 6A lok.11
11-041 Olsztyn, Poland


REGULAMIN SPRZEDAWCY YOULINKA
W SERWISIE ARTISTROOM.PL
Drogi Kupujący,
zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo zakupów, dlatego też rzetelnie udostępniamy Ci
informacje o nas, o warunkach sprzedaży i prowadzonej przez nas działalności. Poniżej znajdziesz podstawowe
informacje dotyczące nas jako Sprzedawcy i Umowach Sprzedaży zawieranych z nami za pośrednictwem serwisu
ARTISTROOM.PL oraz Twoich uprawnień jako Kupującego. Szczegółowe informacje dotyczące danego Produktu
oraz Umowy Sprzedaży znajdziesz każdorazowo w jego opisie na stronie Serwisu. To tam znajdziesz m.in.
informacje o głównych cechach Produktu, o jego łącznej cenie wraz z podatkami oraz koszcie i terminie dostawy.
Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając
z danych podanych poniżej.
Zachęcamy Cię do uważnej lektury i zakupów,
Sprzedający YOULINKA Dominika Giełażyn NIP 7393639150 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11
PS. Dla ułatwienia lektury przyjęliśmy nazewnictwo z Regulaminu Serwisu Artistroom.pl. Przykładowo jeżeli poniżej
będziemy mówili o Produkcie, Umowie Sprzedaży, Sprzedawcy lub Kupującym, to ich definicje znajdziesz w Regulaminie.
Sam Regulamin serwisu ARTISTROOM.PL dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie Serwisu.
Niniejsze informacje skierowane są zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających z nami umowy
sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.
1) O SPRZEDAWCY
Sprzedawcą w ramach Sklepu YOULINKA w Serwisie Artistroom.pl jest YOULINKA Dominika Giełażyn prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą YOULINKA Dominika Giełażyn ul.Sokola 6A lok.11 11-041 Olsztyn wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, NIP 7393639150 REGON 367498346
2) DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY  Numer telefonu kontaktowego: 516569684
 Adres poczty elektronicznej: kontakt@youlinka.pl
 Dni i godziny pracy (dni robocze): 8-16
 Adres do korespondencji: 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11
 Adres do zwrotów i reklamacji 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11
3) DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Informacje o dostawie
Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w
zakładce „Dostawa i Płatność”
Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposoby dostawy Produktu – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, chyba że
opis danego Produktu stanowi inaczej: (1 Poczta Polska -
Termin dostawy Produktu do Ciebie 3-5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano
krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku
wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania płatnością
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych; (2) w przypadku
wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie 3 -5 dni, chyba że w opisie danego
Produktu podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego
liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo
płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie
płatności elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas
kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).
Informacje dotyczące płatności
Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym
w zakładce „Dostawa i Płatność”
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy
Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy
księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na
realizację umowy w przypadku jego pominięcia.
( PayPal )
Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej): (1) w przypadku wyboru przez Ciebie
płatności przelewem albo płatności elektronicznych, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
(2) w przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, jesteś zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4) DANE OSOBOWE KUPUJĄCYCH
Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca (dokładne dane Sprzedawcy podane są w zakładce O Sprzedawcy).
Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl. Dane osobowe
Kupującego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zapewnia Kupującym realizację
uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Cel zbierania danych i odbiorcy danych - Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach
związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Podstawą przetwarzania danych
osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być
przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. W przypadku
Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca
udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa
powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Sprzedawcy wskazany na wstępie.
Dobrowolność podania danych osobowych – Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do złożenia
Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jego złożenia lub zawarcia Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są każdorazowo wskazane na stronie
Serwisu.
5) POZOSTAŁE INFORMACJE
Prawo właściwe, język - Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego
konsumentem.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych
kontaktowych podanych na wstępie.
ZWROTY I REKLAMACJE
Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej lub papierowej
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.........................................
.........................................
..................................
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy - Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla
umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
(np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na
adres: YOULINKA 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia
przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo
jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie
danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w
której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (7) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacja (na podstawie ustawy)
Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas produkty. Poniżej
znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas
Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Produktu została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie
możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji.
Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z
gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na
adres 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres..
kontakt@youlinka.pl
W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową
sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane
kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres 11-041 Olsztyn ul.Sokola 6A lok.11. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób
jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest nam
udostępnić Produkt w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt
dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt
dostarczenia oraz inne koszty związane z reklamacją ponosi Kupujący.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej złożenia.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Copyright Artist Room HUPENTAL - WALNY LTD . Zakaz kopiowania i rozpowszechniania. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
Produkty (34)
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
69,00 zł 55,20 zł
Pokaż