Koszyk 0

Cotton Art Wood

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Cotton Art Wood to pracownia artystyczna, w której tworzę przedmioty z pasją. W pracowni powstają m.in. drewniane kuchenki, szydełkowe przytulanki, bawełniane owoce i warzywa, girlandy i karuzele...

Cotton Art Wood

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 8291573092

Czeremchy 50
98-220 Zduńska Wola, Poland


REGULAMIN SPRZEDAWCY


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sprzedawcą w ramach Sklepu Cotton Art Wood w Serwisie Artistroom.pl jest Agnieszka Sieniarska-Kłak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cotton Art Wood wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8291573092; REGON: 101561370;

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Cotton Art Wood
Agnieszka Sieniarska-Kłak
ul. Czeremchy 50
98-220 Zduńska Wola
cottonartwood@gmail.com


§ 2.DEFINICJE


1. Sprzedawca - Agnieszka Sieniarska-Kłak Cotton Art Wood

2. Sklep - sklep prowadzony przez Sprzedawcę Cotton Art Wood w serwisie Artistroom.pl

3. Serwis - serwis internetowy będący pod adresem Artistroom.pl

4 Produkt - produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie Cotton Art Wood

5. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu Produktu

6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

7. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana z wykorzystaniem Serwisu Artisroom.pl

8. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca: Cotton Art Wood Agnieszka Sieniarska-Kłak z siedzibą: 98-220 Zduńska Wola ul. Czeremchy 50. Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl.
2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Natomiast jeżeli Kupujący wyrazi zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w celach promocyjnych i marketingowych. W przypadku Kupującego, korzystającego ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

3. Kupujący w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Kupujący nie ma obowiązku podania danych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Zgromadzone dane osobowe Kupujących podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Sprzedawca zapewnia ochronę i bezpieczeństwo w przechowywaniu tych danych.


§ 4. PŁATNOŚĆ


1. Kupujący ma możliwość opłacenia Zamówienia poprzez:

- przelew bankowy.

Dane do przelewu: 67 1020 3437 0000 1602 0200 7714
Cotton Art Wood
Agnieszka Sieniarska-Kłak
Czeremchy 50
98-220 Zduńska Wola

- PayPal

2. W tytule przelewu proszę o podanie nazwy Twojego Konta Kupującego i numer danego Zamówienia - ułatwi mi to i przyspieszy zaksięgowanie płatności. Brak sugerowanego tytułu nie wpływa na realizację Umowy Sprzedaży w przypadku jego pominięcia.

3. Termin płatności - 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


§ 5, DOSTAWA


1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu od Kupującego.

2. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej - paczką priorytetową. Koszt dostawy wynosi 9,90 zł. Czas wysyłki wynosi około 1-3 dni roboczych zgodnie z informacjami podanymi na stronie Poczty Polskiej.

§ 6. ZWROTY


1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących Konsumentami. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

- Adresat: ...............................................................
................................................................
................................................................
................................................................

- Ja niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Data Odbioru Produktu
- Imię i nazwisko Konsumenta
......................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta
......................................................................................................................................................
- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
......................................................................................................................................................
- Data
.......................................................................................................................................................

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy na podany adres Sprzedawcy Cotton Art Wood ul. Czeremchy 50 98-220 Zduńska Wola. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
3, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu z powrotem, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym wybrane przez Kupującego koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 7. REKLAMACJE


1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres cottonartwood@gmail.com lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: Cotton Art Wood ul. Czeremchy 50 98-220 Zduńska Wola. Kupujący będący Konsumentem ma prawo za pomocą reklamacji żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, a w przypadku kiedy naprawa lub wymiana jest niemożliwa, ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, datę złożenia Zamówienia, przedmiot i przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
5. W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej z Kupującym, niebędącym jednocześnie Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek oraz uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r. poz.827) W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Kupujących i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego..
Produkty (7)
Pokaż