Koszyk 0
Spox Sox

Spox Sox

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

Spox Sox to marka kolorowych skarpet, zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce. Ideą marki jest uczynienie życia bardziej kolorowym i wierzymy, że pomagamy zrobić pierwszy krok w tym kierunku.

Spox Sox

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 9372708409

Piłsudskiego 7
43-300 Bielsko-Biała, Poland


Regulamin sklepu internetowego

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
2.Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Poczta Polska;
b) Operator pocztowy - InPost.
3.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca - oznacza Spox Sox Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372708409, KRS 0000723812, REGON 369734414, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.

§ 2 Zamówienia

1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2.Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one od indywidualnych ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).
3.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
6.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 3 Dostawa

1.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium całego świata.
2.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
3.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 4 Płatności

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią kwotę brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2..Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a.przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b.kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system
1.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
2.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §4 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
Produkty (6)
Skarpetki Szarlotka Szybki podgląd
20,00 zł
Skarpetki Fitness Szybki podgląd
20,00 zł
Skarpetki Herbata Szybki podgląd
20,00 zł
20,00 zł
Skarpetki Farma Szybki podgląd
20,00 zł
Pokaż