Koszyk 0
Mada Art Vision

Mada Art Vision

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

POLI - TECHNICZNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA.
Tworzę dla ludzi pozytywnie zakręconych, którzy mają potrzebę wyróżnienia się z tłumu.
Modele limitowane, pojedyncze sztuki, krótkie serie. Bądź oryginalny

Mada Art Vision

Osoba prywatna
NIP: 000

Kubusia Puchatka 1
54-129 Wrocław, Poland


Reklamacja produktu:
Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: madaartvision@gmail.com

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 54-129 Wrocław, ul. Jerzego Bajana 61/7
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Prawo od odstąpienia od umowy
Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:
• pisemnie na adres: 54-129 Wrocław, ul. Jerzego Bajana 61/7
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: madaartvision@gmail.com
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz podany jest poniżej.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.................................................................................................................
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Zwrot wzajemnych świadczeń
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Produkty (16)
195,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Czapka hełm dziecięcy Szybki podgląd
120,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Ekologiczna etola z lisa Szybki podgląd
150,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Kocyk niemowlęcy Szybki podgląd
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Kaktusowy igielnik Szybki podgląd
45,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Kapcie z włóczki Szybki podgląd
50,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Nasenne sówki Szybki podgląd
180,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Czapeczka "Minionek" Szybki podgląd
100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Czapeczka "Bałwanek" Szybki podgląd
100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Termoforek Minionek Karl Szybki podgląd
100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Eko torba Szybki podgląd
45,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Świąteczne kapcioszki Szybki podgląd
45,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
50,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
180,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Pokaż