Koszyk 0
KIZO Design

KIZO Design

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

KIZO Design

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 9540012431

Żwirki i Wigury 51
43-190 Mikołów, Poland


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Sklepu internetowego KIZO Design dla Klienta

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy KIZO Design (dalej Sklep), działający pod adresem internetowym www.kizo-design.pl, jest własnością spółki KIZO Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okoniowej 6, 40-748 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028191, NIP: 9540012431, REGON: 272330749.

2. Sklep posiada następujący adres korespondencyjny:

KIZO Sp. z o.o.
ul. Okoniowa 6,
40-748 Katowice

3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@kizo-design.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.kizo-design.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.kizo-design.pl, jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość.
Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta.
Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej www.kizo-design.pl (tj. zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu. Szczegółowe zasady zakupu towaru opisane są w § 2 niniejszego Regulaminu.
h
Formularz reklamacyjny (.pdf)
h
Formularz odstąpienia od umowy (.pdf)
i
Pouczenie o odstąpieniu od umowy (.pdf)

4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową www.kizo-design.pl, cena towaru, którym Klient jest zainteresowany zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu 48 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie bądź braku zgody przez Klienta na podane przez Sklep koszty związane między innymi z dostawą towaru Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@kizo-design.pl w ciągu czterech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

6. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. wiadomości elektroniczne (e-mail), połączenia telefoniczne oraz stronę internetową Sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie handlowej, wycofywania produktów z oferty handlowej, wprowadzania nowych produktów do oferty handlowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akcjach promocyjnych zmian.

8. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.kizo-design.pl. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Podczas rejestracji w Sklepie, składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, składania zamówienia jako Gość bezpośrednio przez stronę internetową www.kizo-design.pl, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
W momencie rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.kizo-design.pl – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (regulamin sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie ‚Zapoznałem się z regulaminem’. Dodatkowo Klientowi zostaje udostępniony Regulamin na stronie www.kizo-design.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).
W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres e-mail i jest informowany przez Sklep o istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu. Klient potwierdza te okoliczność wypełniając formularz zamówienia.

§ 2
Składanie zamówień

1. Towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu na stronie internetowej www.kizo-design.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

3. Koszty wysyłki towaru do Klienta, transportu towaru do Klienta, wysyłki zwrotnej towaru, transportu zwrotnego towaru, montażu towaru, o ile montaż jest w ogóle świadczony przez Sklep, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których mowa w niniejszym punkcie podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę.

3.1. W przypadku gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej wówczas Klient otrzymuje od Sklepu do wypełnienia formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej www.kizo-design.pl (tj. zakup poprzez koszyk). Formularz zamówienia pozwala na określenie zasad realizacji umowy, określa koszty związane z realizacją zamówienia.

3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu) stanowi ofertę zawarcia ze Sklepem umowy nabycia (kupna) określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze wiadomości elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta:
1) w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku, lub
2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

3.4. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.kizo-design.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera sposób zapłaty spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, który nie znajduje się w magazynie Sklepu, wymagana jest kompletna wpłata. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu zaksięgowaniu wpłaty.

5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniony przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. zamówienia specjalnego, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę handlową Sklepu (np. w przypadku gdy wymiary, materiały wykończenia lub kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest kompletna wpłata. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 3
Terminy realizacji

1. Towary dostępne w magazynie Sklepu.

1.1. Wysyłkę//transport do Klienta towarów dostępnych w magazynie Sklepu realizujemy do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym spółki KIZO Sp. z o.o. Sp. k. lub do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku przesyłki w formie za pobraniem.

1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane w magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, w przypadku gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać zamówiony towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

2. Towary niedostępne w magazynie

2.1. Wysyłkę//transport do Klienta towarów niedostępnych w magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 60 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie spółki KIZO Sp. z o.o. Sp. k. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy//producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 100 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni liczone od dnia ich dostarczenia do magazynu (tj. skompletowania zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać zamówione towary na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3. Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i inne dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy w szczególności firmy kurierskiej, przewoźnika, firmy transportowej. Ponadto Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu.

§ 4
Koszt i warunki wysyłki

1. Opłata za wysyłkę//transport towaru uzależniona jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

2. Koszty związane z transportem//wysyłką zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszty transportu zwrotnego//wysyłki zwrotnej towaru – w przypadku odstąpienia od umowy – ponosi Klient (tj. koszty związane z transportem na trasie Klient – Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu//wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep – Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia.

3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

§ 5
Formy płatności

1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy Sklepu:

Mikołowski Bank Spółdzielczy:
82 84360003 0000 0026 4722 0003.
KIZO Sp. z o.o.
ul. Okoniowa 6
40-748 Katowice

2. W przypadku płatności w formie za pobraniem, Klient dokonuje płatności u kuriera/kierowcy/przewoźnika w momencie dostawy przesyłki.

3. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem płatności on-line, co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A..

§ 6
Reklamacje i zwroty

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru, Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (tj. taki, który nie jest fabrycznie nowy), Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania tego towaru Kupującemu.

2. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Brak dokonania aktów staranności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską/ przewoźnika/ firmę transportową.

2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą e-mail pod adresem kontakt@kizo-design.pl.

3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.kizo-design.pl w zakładce pliki do pobrania.

3.1. Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika, zewnętrznej firmy transportowej należy dołączyć protokół szkody (formularz reklamacji). Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: kontakt@kizo-design.pl.

4. W przypadku odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru należy dołączyć do towaru dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce pliki do pobrania.

4.1. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu (KIZO Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 51, 43-190 Mikołów) gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji (tj. pozytywnie lub negatywnie).

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że może zostać obciążony kosztami wynikłymi z tych czynności.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, według ogólnych zasad wynikających z przepisów rzeczonej ustawy. Klient może złożyć oświadczenie według wzoru udostępnionego przez Sklep. Sklep udostępnia również Klientowi pouczenie o odstąpieniu od umowy. Wszystkie omawiane powyżej dokumenty dostępne na stronie internetowej pod adresem www.kizo-design.pl w zakładce pliki do pobrania. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.1. Towar powinien zostać odesłany (w przypadku reklamacji i odstąpienia od umowy) w stosownym opakowaniu (zabezpieczającym go przez zniszczeniem), z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie//okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na rachunek bankowy z którego dokonywana była zapłata, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem rachunku bankowego, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

8. Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego zabezpieczenia (opakowania) towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

§ 7
Zgodność towaru z ofertą

1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

2. Kolory widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

3. Towary wykonane z surowców naturalnych takich jak: skóra, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

§ 8
Dane osobowe Klientów

1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych spółki KIZO Sp. z o.o. , z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okoniowej 6, 40-748 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028191, NIP: 9540012431, REGON: 272330749.

3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Sklep tj. KIZO Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okoniowej 6, 40-748 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028191, NIP: 9540012431, REGON: 272330749.

4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
– doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów
– dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją powyższych umów,
– w celach marketingowych oraz
– w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.1.W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane faktury jest konieczne (art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2015 roku.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.kizo-design.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Pliki związane z realizacją umowy (tj. formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy) udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie .pdf na stronie www.kizo-design.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu .pdf np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

5. Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności” na dole strony.
Produkty (141)
249,00 zł
349,00 zł
399,00 zł
349,00 zł
399,00 zł
Gazetnik WAVES Szybki podgląd
349,00 zł
Gazetnik ORIGAMI Szybki podgląd
299,00 zł
Gazetnik NEWS Szybki podgląd
299,00 zł
Gazetnik NEW YORK Szybki podgląd
299,00 zł
Gazetnik MATRIX RETRO Szybki podgląd
349,00 zł
Gazetnik MATRIX Szybki podgląd
299,00 zł
Stojak na drewno TREE Szybki podgląd
399,00 zł
Stojak na drewno FIRE Szybki podgląd
299,00 zł
Stojak na drewno DEER Szybki podgląd
299,00 zł
Stojak na drewno BLOOM Szybki podgląd
399,00 zł
499,00 zł
Stojak na drewno ALPS Szybki podgląd
399,00 zł
Półka SILESIA Szybki podgląd
149,00 zł
Półka NEW YORK Szybki podgląd
149,00 zł
Półka ATLANTA Szybki podgląd
129,00 zł
Wieszak TRIANGLE (White) Szybki podgląd
199,00 zł
199,00 zł
199,00 zł
Wieszak TRIANGLE (Black) Szybki podgląd
199,00 zł
Wieszak LEAF (White) Szybki podgląd
199,00 zł
Wieszak LEAF (Copper) Szybki podgląd
199,00 zł
Wieszak LEAF (Chrome) Szybki podgląd
199,00 zł
Wieszak LEAF (Black) Szybki podgląd
199,00 zł
Wieszak DEER Szybki podgląd
349,00 zł
299,00 zł
Gazetnik BAMBINO (Pink) Szybki podgląd
299,00 zł
Gazetnik BAMBINO (Blue) Szybki podgląd
299,00 zł
799,00 zł
249,00 zł
249,00 zł
249,00 zł
249,00 zł
249,00 zł
Wieszak SMILE (White) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak SMILE (Pink) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak SMILE (Mint) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak SMILE (Blue) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak SMILE (Black) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak CATS (White) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak CATS (Pink) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak CATS (Mint) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak CATS (Blue) Szybki podgląd
249,00 zł
Wieszak CATS (Black) Szybki podgląd
249,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
699,00 zł
Pokaż