Koszyk 0

Caseline

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

Wybierz niepowtarzalne etui i ciesz się idealnym wykonaniem oraz stylowym wyglądem swojego telefonu. Codziennie tworzymy nowe wspaniałe i modne wzory Zapewnij swojemu urządzeniu 100% ochrony :)

Caseline

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 8681854344

Proszówki 302
32-700 Bochnia, Poland


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2016

1.2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.caseline.pl jest Michał Pałkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Caseline Michał Pałkowski (adres miejsca prowadzenia działalności: Proszówki 302, 32-700 Bochnia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 868-185-43-44 REGON: 363-838-816, adres poczty elektronicznej: office@caseline.pl, telefon: 660 397 528 dane do przelewu: 13 1950 0001 2006 4868 8494 0001

1.3. Przed złożeniem zamówienia klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu sklepu internetowego Caseline.

1.4. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania konta i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem www.caseline.pl

1.5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) Możliwości złożenia reklamacji oraz o adresie, pod którym konsument może złożyć reklamacje.
b) Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.
c) Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nimi.

1.6. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem lub jakich kolwiek innych zastrzeżeń prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym : reklamacje@caseline.pl

3. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

3.2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi prowadzi sprzedaż detaliczną, kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

3.1. Wszystkie sprzedawane produkty są fabrycznie nowe

3.2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym, a Kupującym

4. FORMY DOSTAWY

4.1. Podmiotem relizującym doręczenia jest Poczta Polska oraz Inpost w terminie 3-5 dni od dnia otrzymania wpłaty na konto.

4.2. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT (jeżeli klient chce otrzymać fakture VAT powinien powiadomić o tym sprzedającego podczas składania zamówienia).

4.3. W chwili otrzymania przesyłki klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności dostawcy czy przesyłka nie jest uszkodzona, w innym razie należy sporządzić protokuł zniszczenia.
4.4 Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.

5. METODY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT).
5.1.1 Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN)

5.2. Możliwe sposoby płatności:

5.2.1. Przedpłata przelewem tradycyjnym- Klient wykonuje przelew na numer rachunku podany na stronie.

5.2.2. Przedpłata za pośrednictwem PayU - po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony PayU, gdzie uzupełnia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

5.2.3. Przedpłata za pośrednictwem karty płatniczej


6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty za zakupione przedmioty.

6.2 Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.3 Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili złożenia zamówienia na stronie internetowej Sklepu, akceptację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep a umowa o usługi odpłatne obowiązuje od chwili złożenia zamówienia, do czasu upływu okresu udzielonej rękojmi lub gwarancji na dostarczony produkt.

6.4 Podczas składania zamówienia klient ma możliwości wyboru rodzaju dowodu płatności paragon lub faktura VAT oraz zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

6.5 Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez email lub za pośrednictwem telefonu.

6.6. Złożone zamówienia są potwierdzane mailowo w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli klient poda zły adres email oraz numer telefonu zamówienie zostaje anulowane po 48 godzinach.

6.7. Zamówienia można składać o dowolnej porze przez cały rok jednak nie będą one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

6.8. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze. W takim wypadku Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówionego towaru lub wymiany na inny. W przypadku rezygnacji z całości zamówienia lub jego części przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o rezygnacji.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/REKLAMACJA

7.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: office@caseline.pl lub też pisemnie na adres: Proszówki 302, 32-700 Bochnia. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

7.2. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym.

7.3. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu produktu do Sklepu

7.4. Zwrot płatności nastąpi na konto klienta, które zostało wskazane podczas składania oświadczenia

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie, jeżeli jest niezgodny z umową.

8.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie jednak nie później niż 7 dni roboczych.

8.3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@caseline.pl.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.caseline.pl posiada wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczanych na stronie internetowej, oprogramowania oraz szaty graficznej.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

9.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


10.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.10.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.10.3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.10.4. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.
Produkty (1308)
Pokaż