Koszyk 0

Happy Barok

Sprzedaje w Artist Room: 4 lata

Happy Barok - polski producent mebli tapicerowanych.
W swojej ofercie Happy Barok posiada meble tapicerowane wykonane z najwyższą starannością o szczegóły. Polska firma która ma niepowtarzalny styl.

Happy Barok

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6921525404

Kolejowa 2
56-504 Dziadowa Kłoda, Poland


§1
Sklep internetowy działający pod adresem www.happybarok.pl prowadzony jest przez:
Happy Barok Adam Gałązka z siedzibą Wioska 10, 56-500 Syców , NIP:692-152-54-04


§2
Definicje
1.Sklep internetowy/Sprzedawca Happy barok
2.Konsument - osoba fizyczna dokonującą zakupu w sklepie internetowym dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca zakupu w sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
4.Klient – Konsument lub Przedsiębiorca który złożył zamówienie w sklepie internetowym Happy Barok
5.Dzień roboczy – każdy dzień roku za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt.

§3
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej www.happybarok.pl

3. Katalog produktów wraz z cenami stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej www.happybarok.pl, klient składa ofertę zakupu określonego towaru.

§4
Złożenie zamówienia i jego realizacja
1. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.happybarok.pl
a) W formularzu zamówienia kupujący dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów,
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura

- wyboru sposobu płatności (przedpłata na konto )
2. W ciągu 48 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia kupujący otrzyma e-mailem wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i realizacji zamówienia.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub bezpośrednio u producenta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
4. Wszelkich wpłat na rachunek bankowy sprzedawcy należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Jeśli kupujący dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty anulowania zamówienia. Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na poczet innego zamówienia.
6.Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem internetowym Happy Barok Sprzedawca potwierdzi drogą mailową przyjęcia zamówienia przesyłając Klientowi warunki realizacji. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez kupującego zamówienia drogą mailową.
7. Do każdego produktu wysłanego przez sprzedawcę załączamy dowód zakupu: paragon fiskalny. Na życzenie Klienta, zgłoszone przez wysłaniem towaru sprzedawca wystawia fakturę VAT.
8. Zmian w zamówieniu lub całkowitego wycofania zamówienia kupujący może dokonać tylko w terminie do 3 dni od potwierdzenia zamówienia. O przekazaniu zamówienia do wysyłki sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową. Zmiana zamówienia może zostać dokonana tylko drogą mailową i wymaga zwrotnego potwierdzenia przez sprzedawcę.

§5
Ceny towarów
1. Ceny podane są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
2. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6
Czas realizacji
1.Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów ze sklepu do wysłania wybraną przez kupującego formą dostawy. Powyższe terminy są podane w dniach roboczych. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.
2.Czas realizacji oznaczony jako "produkt na zamówienie" jest uzależniony wyłącznie od producenta towaru, Happy Barok nie posiada tych towarów na stanie magazynu. Na życzenia Klienta zostają one zamówione bezpośrednio u producenta. Przed złożeniem zamówienia z czasem realizacji "produkt na zamówienie" prosimy o kontakt mailowy na adres showroom@happybarok.pl


3.Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej , możliwy jest też odbiór osobisty magazynie Happy Barok ( po wcześniejszym umówieniu się) w dni robocze od godz.10.00- 15.00 pod adresem : Happy Barok , ul Kolejowa 2, 56-504 Dziadowa Kłoda.


4.Ze względów bezpieczeństwa transportu w przypadku mebli których montaż i demontaż nóg jest możliwy do wykonania przez Klienta meble te są wysyłane z wykręconymi nóżkami. Nogi meblowe należy wkręcić samodzielnie.

5.Czas dostarczenia towaru może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Happy Barok.

6.Opóźnienie w dostawie z przyczyn niezależnych od Happy Barok nie są podstawą do zwrotu towaru.


§7
Formy płatności i odbiór przesyłki
1.Płatność przelewem na konto. Kupujący dokonuje wpłaty ceny towaru oraz kosztów przesyłki, po otrzymaniu maila zwrotnego, potwierdzającego przyjęcie i realizację zamówienia, w którym podany zostaje numer rachunku bankowego oraz dane sprzedawcy.
2.W przypadku wybrania formy płatności przelewem na konto, towar zostanie wysłany do Klienta nie wcześniej niż po upływie deklarowanego czasu oczekiwania od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

3.W trosce o dobro klientów oraz umożliwienie szybkiego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera (otwarcie i sprawdzenie czy towar nie został uszkodzony podczas transportu).
4.Kurier ma obowiązek umożliwić państwu sprawdzenie przesyłki i nie może tego odmówić. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kurier jest zobowiązany spisać protokół szkody, czyli dokument, w którym należy zawrzeć wszelkie informacje dotyczące szkody oraz sposobu opakowania przesyłki.
5.Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu szkody pozwoli na dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie przesyłki od przewoźnika oraz przyspieszy procedurę reklamacyjną w sklepie Happy Barok.

§8
Reklamacje składane przez Konsumenta


1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność dostarczonych Towarów z Umową.

3 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 3..

5. W przypadku wystąpienia wad, o których mowa w ust. 2, Klientowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny Towaru lub, w sytuacji gdy wada Towaru jest istotna, odstąpienia od Umowy.

6. Kupujący korzystający z uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar w opakowaniu na adres: Fabryka HAPPY BAROK ul.Kolejowa 2, 56-504 Dziadowa Kłoda . Do odsyłanego Towaru należy załączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.

7.W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Sprzedającego Klient może skorzystać z firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient zobligowany jest do przygotowania reklamowanego towaru do wysyłki tj. zapakowanie reklamowanego towaru zabezpieczające przed uszkodzenie.

8.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy wysyłać do Działu Reklamcji po adres : Fabryka Happy barok Dział Reklamacji , Kolejowa 2, 56-504 Dziadowa Kłoda. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni oraz poinformowania Klienta o dalszym postępowaniu.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub mailowo na adres :orders@happybarok.pl podając w niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.W wyjątkowych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony.

§10 Odstąpienie od Umowy.

1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Klientowi Towaru.
3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( zamówienia indywidualne)
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz Sklep).
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Sprzedawca , jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Zakupiony Towar należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
9. Towar należy zwrócić na adres : Fabryka HAPPY BAROK ul.Kolejowa 2, 56-504 Dziadowa Kłoda.
10. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). \

11. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
Produkt który wykonywany jest pod indywidualne zamówienie Klienta czyli zostaje wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nie obowiązuje zwrot towaru.


§11 Gwarancja jakości
1. Towary dostępne w sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą dodatkowo posiadać gwarancję jakości udzieloną przez producenta.
2.Happy Barok udziela gwarancji na meble tapicerowane na okres 12 miesięcy od momentu otrzymania.

3.Gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady konstrukcyjne.

4.Gwarancja nie objęte są:

-szkodzenia powstałe w sposób mechaniczny

- uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwego użytkowania w szczególności plamy i przetarcia oraz zagniecenia tapicerki.

- uszkodzenia powstałe w transporcie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- kolory mebli prezentowane na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości , na życzenie wysyłamy próbki tkanin. Niezgodność koloru (może być wynikiem różnej rozdzielczości ekranu monitora), nie jest podstawa do reklamacji.

5.Pozostałe produkty pochodzące od innych producentów objęte sa Gwarancja zazwyczaj na okres 12 miesięcy od momentu otrzymania produktu chyba, że co innego wynika z dokumentu gwarancyjnego.
6. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywa się na podstawie i na warunkach określonych dostarczonym wraz z towarem dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną). Podstawą do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest wyłącznie dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon), chyba że co innego wynika z treści dokumentu gwarancyjnego.


§12
Ochrona danych osobowych
1.Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Administratorem Danych Osobowych jest Happy Barok , Wioska 10, 56-500 Syców
3.Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta.
4.Zakres Danych Osobowych jest określony w formularzu zamówienia.
5.Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych. Może żądać od Administratora Danych Osobowych ich poprawienia, uzupełniania, aktualizacji lub usunięcia.
6.Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia wyłącznie za zgodą Klienta. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
7.W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia, Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania tych Danych Osobowych.
8.Administrator jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta operatorowi pocztowemu, przedsiębiorstwu przewozowemu lub spedycyjnego, w celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia do Klienta zamówionego towaru.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.happybarok.pl
3.Postanowień niniejszego regulaminu dotyczących Konsumentów, w szczególności uprawnień określonych w §7 nie stosuje się do umów zawartych przez sklep internetowy z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
4.Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
5.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Strony są związane treścią regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6.Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Produkty (0)

Nasz sklep oferuje bogatą ofertę pięknych i niezwykle eleganckich mebli oraz dodatków od Happy Barok. Jest to polska firma, która bardzo zaskakuje swoim oryginalnym wzornictwem i designem. Wielu projektantów wnętrz korzysta z propozycji Happy Barok sklep, ponieważ można tam znaleźć propozycje do wielu różnych wnętrz. Projekty wspaniale komponują się zarówno ze stylem klasycznym, jak i bardzo nowoczesnym. Piękne i unikatowe materiały sprawiają, że meble i dodatki są pożądane i chętnie wybierane. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z artykułami producenta dostępnymi u nas i do zrobienia udanych zakupów.

Happy Barok meble i dodatki do wszystkich wnętrz

Dzisiaj w urządzaniu wnętrz panuje całkowita dowolność. Ważne jest to, aby wszystko prezentowało się ładnie i przypadało do gustu właścicielom. Można mieszać dowolne style i kierunki w urządzaniu pomieszczeń. Asortyment Happy Barok to bogaty wybór pięknych i funkcjonalnych mebli.

Wśród naszych propozycji można znaleźć:

  • kanapę,
  • pufę,
  • fotel,
  • krzesło,
  • stół,
  • szafki i wiele innych propozycji.

Happy Barok meble występują w różnych wersjach kolorystycznych i rozmiarach, aby każdy miał możliwość dopasowania wyboru do swoich wnętrz i pomieszczeń. Każda sofa, czy fotele to meble projektowane przez artystów, które bywają stylizowane na styl barokowy, ale łączą w sobie również wiele elementów nowoczesnych.

Wśród oferowanych produktów można również znaleźć bogaty wybór różnych dodatków i akcesoriów od producenta. Dostępne są piękne i bardzo eleganckie tapety w oryginalne wzory, jak również akcesoria dekoracyjne, piękne oświetlenie, czy produkty przydatne przy urządzaniu ogrodu i balkonu. Dzięki temu, wybrana od producenta pufa może zostać idealnie dopasowana do tapety, lampy, czy też wazonu, który znajdzie się w pomieszczeniu w jej pobliżu.

Najwyższa jakość produktów

Sklep Producenta znajdujący się w miejscowości Dziadowa Kłoda oferuje najlepszy wybór pięknych mebli i dodatków. Można wśród nich znaleźć również doskonałe pomysły na prezent dla bliskiej osoby. Oferowane albumy do zdjęć, ramki, czy meble z najmodniejszej kolekcji Plum cieszą się ogromną popularnością. Producent może pochwalić się zaufaniem klientów, ponieważ oferuje tylko produkty najwyższej jakości.

Wszystkie wykonane są z doskonałej klasy materiałów w solidny i staranny sposób. Dzięki dbałości o nawet najmniejszy szczegół, Happy Barok oferuje artykuły eleganckie i ekskluzywne. W naszym sklepie asortyment producenta dostępny jest w bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych. Zachęcamy gorąco do zapoznania się ze wszystkimi kategoriami produktów. Poza meblami i artykułami dekoracyjnymi, oferujemy również bogaty wybór funkcjonalnego i modnego oświetlenia oraz artykuły kuchenne, które pomogą w urządzeniu niebanalnego wnętrza. Nowoczesny design w połączeniu z klasyką odpowiada wielu osobom. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich Państwo idealne przedmioty dla siebie i dla swojego domu. Takie produkty to również piękny materiał na wartościowy i pamiątkowy prezent.