Koszyk 0

BAGS.life

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Witaj w świecie ART-BOHO :) Nasze torebki są "wegańskie" - nie używamy skór naturalnych. Motywem przewodnim naszych produktów są kolaże w stylu art-boho. Dzięki nim nasze produkty są naprawdę unikalne

BAGS.life

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6521034826

Czekanka 13
42-470 Siewierz, Poland


REGULAMIN SKLEPU ‘BAGS.life’
W SERWISIE ARTISTROOM.PLO SPRZEDAWCY
Sprzedawcą w ramach Sklepu BAGS.life w Serwisie Artistroom.pl jest Beata Kielak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENKA ART, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6521034826, REGON 273686951

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
Numer telefonu kontaktowego: +48326743193

Adres poczty elektronicznej: office@bags.life

Dni i godziny pracy (dni robocze): 10.00-18.00

Adres do korespondencji: Czekanka 13, 42-470 Siewierz

Adres do zwrotów i reklamacji: Czekanka 13, 42-470 Siewierz
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Informacje o dostawie

Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w zakładce „Dostawa i Płatność”.

Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób dostawy Produktu: Przesyłka Polecona, Poczta Polska

Termin dostawy Produktu do Ciebie do 5 dni roboczych

Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym w systemie płatności elektronicznych.

Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Informacje dotyczące płatności

Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym w zakładce „Dostawa i Płatność”.

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na realizację umowy w przypadku jego pominięcia.

Akceptowalne dla formy płatności

przelew na konto bankowe

PayPal

Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej): 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
DANE OSOBOWE KUPUJĄCYCH
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca (dokładne dane Sprzedawcy podane są w zakładce O Sprzedawcy). Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Cel zbierania danych i odbiorcy danych

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jego złożenia lub zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są każdorazowo wskazane na stronie Serwisu.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Prawo właściwe, język

Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.Jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.........................................
.........................................
..................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Reklamacja (na podstawie ustawy)

Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas produkty. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Produktu została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na adres Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@bags.life.

W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Beata Kielak, Czekanka 13, 42-470 Siewierz. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia oraz inne koszty związane z reklamacją ponosi Kupujący.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Produkty (33)
260,00 zł
280,00 zł 230,00 zł
250,00 zł 190,00 zł
290,00 zł
290,00 zł
Promocja
POPIELATA, CODZIENNA TOREBKA DAMSKA Szybki podgląd
270,00 zł 230,00 zł
Promocja
Unikalna torebka damska dla wegan, Szybki podgląd
260,00 zł 210,00 zł
240,00 zł
230,00 zł
Promocja
Oryginalna torebka z nadrukiem Szybki podgląd
270,00 zł 230,00 zł
260,00 zł
Promocja
Futrzana, zimowa torebka na ramię. Szybki podgląd
280,00 zł 230,00 zł
Promocja
JASNA TOREBKA EKO NA ZAMEK Szybki podgląd
270,00 zł 230,00 zł
270,00 zł
Promocja
Etniczna torebka na ramię Szybki podgląd
280,00 zł 240,00 zł
230,00 zł
240,00 zł
270,00 zł 240,00 zł
260,00 zł
Promocja
Hipsterska torebka z kolażem Szybki podgląd
250,00 zł 210,00 zł
260,00 zł
Promocja
Artystyczna torebka BOHO na ramię Szybki podgląd
230,00 zł 210,00 zł
230,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
290,00 zł
230,00 zł
Promocja
MOZAIKOWA TOREBKA DLA WEGANKI Szybki podgląd
260,00 zł 230,00 zł
210,00 zł
Pokaż