Koszyk 0

Lets Woof

Sprzedaje w Artist Room: 4 lata

Najpiękniejsze akcesoria dla zwierząt szyte ręcznie w Polsce.

Lets Woof

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6112556378

Kiepury 26/19
58-506 Jelenia Góra, Poland


Regulamin sklepu internetowego Let’s Woof.
§ 1 Postanowienia ogólne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Let’s Woof (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.lets-woof.com.
1. Właścicielem Sklepu jest Sylwia Graban prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Let’s Woof. Sylwia Graban z siedzibą przy ul. Jana Kiepury 26/19, 58-506 w Jeleniej Górze, NIP: 6112556378, REGON: 021415762, telefon: +48 533410049, adres e-mail: contact@letswoof.com
2. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
§ 2. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Let’s Woof. Sylwia Graban wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 6112556378, REGON 021415762
3. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na platformie Artistroom.pl
5. Dane osobowe – zestaw danych Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (Poczty Polskiej lubfirmy kurierskiej) i jej kosztu.
7. Cena -wyrażona jest w polskiej walucie (PLN). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
9. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań,
aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne,
Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
10. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
11. Kosztach dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Klienta określone na podstronie każdego z produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
12. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
15. Konto (profil)- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
16. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się w obszarze domeny www.lets-woof.com.
17. Rejestracja – jednorazowa czynność, która polega na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza
rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
18. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu www.lets-woof.com
19. Promocja – krótkoterminowa obniżka Ceny na wybrane przez Sprzedawcę Towary znajdujące się w Sklepie internetowym Lets Woof.
20. Płatności– czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
21. Realizacji Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
22. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
23. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Lets Woof umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
24. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu,
a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
25. Adres reklamacyjny: Let’s Woof. Sylwia GRaban. Czernica 22, 58-521 Jeżów Sudecki
26. Bon podarunkowy – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie Lets-woof.com na kwotę określoną na tej Karcie
27. Umowa – Umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
28. Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku,
faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
29. Dystrybutor – Lwt’s Woof. Sylwia Geaban, Jana Kiepury 26/19, 58-506 Jelenia Góra,
NIP 6112556378 30. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
31. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)
32. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
§ 3 Postanowienia wprowadzające
1. Za pośrednictwem Sklepu Lets-woof.com , Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu,
Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
3. Sklep internetowy www.lets-woof.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet
4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Usługodawcy obejmują a. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon)
posiadający dostęp do sieci Internet; b. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge); c. konto email.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lets-woof.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych,
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 8. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
Produkty (1)
78,00 zł
Pokaż