Koszyk 0
Fumo Design

Fumo Design

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

Sprzedawca ustawił urlop na okres 28.05 - 08.10.

Wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane po tym terminie.

Zapraszamy do świata drewna, metalu i stylu industrialnego.

Fumo Design to rodzinna manufaktura industrialnych mebli i loftowych dodatków do domu i biura. Znajdziesz tu nietuzinkowe projekty.

Fumo Design

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 7272450005

Żonkilowa 23/2
62-020 Jasin, Poland


Produkty oferowane w butiku Fumo Design są sprzedawane są przez Małgorzatę Rękiewicz prowadzącą działalności gospodarczą pod nazwą Fumo Design Małgorzata Rękiewicz z siedzibą pod adresem 62-020 Jasin, ul. Żonkilowa 23/2 wpisaną do CEIDG.
Podstawowe pojęcia
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
2) Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
3) Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono w butiku Sprzedawcy)
4) Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
5) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
6) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7) Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę w butiku, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
8) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
9) Butik – strona na portalu artistroom.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę

I. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

II. Zasady zakupu produktu
1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem serwisów DotPay i PayPal.
3. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
4. W tym celu należy:
1) wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych w butiku poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”
2) po wybraniu produktów, należy wskazać sposób dostawy oraz formę płatności,
3) przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
4) po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
5. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
6. Składając zamówienie i dokonując płatności Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
7. Klient otrzymuje elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
8. W sprawach nieokreślonych przez Strony w toku indywidualnych ustaleń, postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.


III. Termin realizacji umowy
1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).
3. Sprzedawca wskazuje w butiku informacje dotyczące:
1) terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
2) terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
5. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
6. Sprzedawca przesyła fakturę VAT dotyczącą zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta lub dołącza do wysyłanego zamówienia.

IV. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)
1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w Warunkach zwrotu
.
V. Zasady wnoszenia reklamacji:
1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Informacje zawarte na stronie butiku Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Produkty (8)
320,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
1 450,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
490,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
395,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
450,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
990,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
495,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
Pokaż