Koszyk 0
ArteDania

ArteDania

Sprzedaje w Artist Room: 8 miesięcy

Sklep prezentuje twórczość malarską oraz rękodzieło. Prezentowane w nim prace zainspirowane są pięknem otaczającego świata.

ArteDania

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6351063673

Norwida 1
43-188 Orzesze, Poland


REGULAMIN SPRZEDAWCY ArteDania
W SERWISIE ARTISTROOM.PL


Drogi Kupujący,
zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo zakupów, dlatego też rzetelnie udostępniamy Ci informacje o nas, o warunkach sprzedaży i prowadzonej przez nas działalności. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedawcy i Umowach Sprzedaży zawieranych z nami za pośrednictwem serwisu ARTISTROOM.PL oraz Twoich uprawnień jako Kupującego. Szczegółowe informacje dotyczące danego Produktu oraz Umowy Sprzedaży znajdziesz każdorazowo w jego opisie na stronie Serwisu. To tam znajdziesz m.in. informacje o głównych cechach Produktu, o jego łącznej cenie wraz z podatkami oraz koszcie i terminie dostawy.
Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej.
Zachęcamy Cię do uważnej lektury i zakupów,
Sprzedający ArteDania Danuta Zgoł
PS. Dla ułatwienia lektury przyjęliśmy nazewnictwo z Regulaminu Serwisu Artistroom.pl. Przykładowo jeżeli poniżej będziemy mówili o Produkcie, Umowie Sprzedaży, Sprzedawcy lub Kupującym, to ich definicje znajdziesz w Regulaminie. Sam Regulamin serwisu ARTISTROOM.PL dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie Serwisu.
Niniejsze informacje skierowane są zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających z nami umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.

1) O SPRZEDAWCY
Sprzedawcą w ramach Sklepu ArteDania w Serwisie Artistroom.pl jest Danuta Zgoł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ArteDania Danuta Zgoł wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6351063673 REGON 38 666 77 59
2) DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
• Numer telefonu kontaktowego: 697 195 390
• Adres poczty elektronicznej: danuta.zgol@tlen.pl
• Dni i godziny pracy (dni robocze): pn – nd. 10-18
• Adres do korespondencji: 43-188 Orzesze, Norwida 1
• Adres do zwrotów i reklamacji j.w.
3) DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Informacje o dostawie
Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w zakładce „Dostawa i Płatność”
Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin dostawy Produktu do Ciebie zamieszczony jest w opisie produktu. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie zamieszczonym w opisie produktu. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Informacje dotyczące płatności
Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym w zakładce „Dostawa i Płatność”
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na realizację umowy w przypadku jego pominięcia.
( Prosze pozostawic akceptowalne dla Ciebie formy platnosci )
Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej): (1) w przypadku wyboru przez Ciebie płatności przelewem albo płatności elektronicznych, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
(2) w przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, jesteś zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4) DANE OSOBOWE KUPUJĄCYCH
Administrator danych osobowych- Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca (dokładne dane Sprzedawcy podane są w zakładce O Sprzedawcy). Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Cel zbierania danych i odbiorcy danych - Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie.
Dobrowolność podania danych osobowych – Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jego złożenia lub zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są każdorazowo wskazane na stronie Serwisu.
5) POZOSTAŁE INFORMACJE
Prawo właściwe, język - Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie.
ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.........................................
.........................................
..................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy - Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ArteDania Danuta Zgoł, ul. Norwida 1, 43-188 Orzesze.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (7) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacja (na podstawie ustawy)
Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas produkty. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Produktu została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na adres: ArteDania Danuta Zgoł, ul. Norwida 1, 43-188 Orzesze.
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: danuta.zgol@tlen.pl
W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ArteDania Danuta Zgoł, ul. Norwida 1, 43-188 Orzesze.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Copyright Artist Room HUPENTAL - WALNY LTD. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Produkty (97)
Nowość
Czapka Mikołajkowa Szybki podgląd
45,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Dywan Trefl Szybki podgląd
350,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Chusta mgiełka z frędzlami Szybki podgląd
175,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Dywan Dace Black Szybki podgląd
920,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Duża chusta z frędzlami Szybki podgląd
185,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Obrus na drutach 90 cm Szybki podgląd
175,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Poszewka z kwadratów II Szybki podgląd
230,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Poszewka z kwadratów I Szybki podgląd
230,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Dywan z kotkiem Szybki podgląd
250,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kpl 3 Dywany Simon Mokka Szybki podgląd
790,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Dywan Simon z frędzlami Szybki podgląd
790,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kocyk różowy melanż Szybki podgląd
130,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kpl 2 Dywany Calssic Gray Szybki podgląd
475,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
W Konstelacji Perseusza Szybki podgląd
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
98,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Kocyk z merynosów Szybki podgląd
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Kocyk z merynosów Szybki podgląd
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Duży koc z merynosów Szybki podgląd
740,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Duży koc z merynosów Szybki podgląd
740,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Serwetki, kpl 11 szt Szybki podgląd
185,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Promocja
Serwetki na słoiki, 6 szt Szybki podgląd
98,00 zł 85,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Promocja
Podkładki, kpl 4 szt. i koszyczek Szybki podgląd
135,00 zł 120,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
1 250,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Dywan Dace, jasny beż Szybki podgląd
530,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Dywan Sylwia, biały Szybki podgląd
495,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Pełnia lata Szybki podgląd
340,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Piąta Planeta Szybki podgląd
370,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Carbon Szybki podgląd
370,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Czwarty wymiar Szybki podgląd
370,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Widzę Cię! Szybki podgląd
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Hunter Szybki podgląd
260,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Kwiaty III Szybki podgląd
490,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Kwiaty II Szybki podgląd
790,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Kwiaty I Szybki podgląd
640,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Amissa Mundo Szybki podgląd
790,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
490,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Arizona Dream Szybki podgląd
240,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Sossusvlei Szybki podgląd
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Pod Tatrami Szybki podgląd
590,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Sudety Szybki podgląd
690,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Karakorum Szybki podgląd
690,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Wakacje Szybki podgląd
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Siódmy Świat Szybki podgląd
390,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Pustynia Solna Szybki podgląd
340,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
990,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Serwetki 5 szt Szybki podgląd
85,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Obrus na drutach 85 cm Szybki podgląd
149,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
550,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
290,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Bieżnik Modern Violet Szybki podgląd
75,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Bieżnik Granatowy Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Bieżnik 30x70cm Szybki podgląd
87,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Serwetka na drutach Szybki podgląd
57,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Bieżnik Violet Szybki podgląd
49,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 700,00 zł sumy zamówienia
Pokaż