Koszyk 0
Moje MW

Moje MW

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Ukończyłam krakowską ASP, Wydział Grafiki. Zajmowałam się projektowaniem graficznym, co jeszcze czasem robię.
Tworzę biżuterię, drobne formy witrażowe, szyję ozdobne poszewki, maluję, robię lalki.

Moje MW

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6761570010

os. Dywizjonu 303 5/7
31-871 Kraków, Poland


Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
PRODUKT – dostępna w Butiku Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MALWINA WETULA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOJE MW MALWINA WETULA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7, NIP 676-157-00-10, REGON 357085824, adres poczty elektronicznej: malwina.wetula@interia.pl, numer telefonu: (+48) 602-10-19-18.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Butiku Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
- pisemnie na adres: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malwina.wetula@interia.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień za pośrednictwem Artillo.
- Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Butiku Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży za pośrednictwem Artillo.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
(opisane szczegółowo w dziale „Zwroty)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Butik Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Produkty (168)
624,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Kwiatulek II Szybki podgląd
129,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Klonowe noski w srebrze Szybki podgląd
152,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Owale i opale Szybki podgląd
179,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Celtycka na bogato Szybki podgląd
239,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Bukiecik granatów Szybki podgląd
252,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Fehu w esach-floresach Szybki podgląd
165,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Polny bukiet z różami Szybki podgląd
210,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
358,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Unakitowe liście Szybki podgląd
235,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Biedronki uszanki Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zieleń rustykalnie Szybki podgląd
97,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Żuk Goliat Szybki podgląd
164,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Bladoskrzydła Szybki podgląd
98,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Lunula florystyczna III Szybki podgląd
465,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Labra z liściem Szybki podgląd
300,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Ametyst z liściem Szybki podgląd
349,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
102,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka rustico 04 Szybki podgląd
58,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka rustico 03 Szybki podgląd
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka rustico 02 Szybki podgląd
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka rustico 01 Szybki podgląd
55,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka Marika III Szybki podgląd
49,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zakładka dwa kolibry Szybki podgląd
39,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Fiolkowisior mini 01 Szybki podgląd
98,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Kamienny kieł III Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Herbario - akacja Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Różowy żuczek Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
0,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nierównomierność Szybki podgląd
80,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Stalagmitowy agat Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Minimalistyczny selenit Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Kaliber różany Szybki podgląd
68,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Morskości na okrągło Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Prosty kwiatek Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Spływające trójkąty Szybki podgląd
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Różowa wyspa Szybki podgląd
109,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Na Floriańskiej Szybki podgląd
105,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
179,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zaczarowany kwiat II Szybki podgląd
105,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
170,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Misio Dysio Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Miś Czochraczek Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Pękaty Skrzat Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zuza - szalona i wesoła Szybki podgląd
115,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
125,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Storczyki Szybki podgląd
179,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Kościół Norbertanek Szybki podgląd
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Jesienny dom Szybki podgląd
179,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Pokaż