Koszyk 0
Moje MW

Moje MW

Sprzedaje w Artist Room: 1 miesiąc

Ukończyłam krakowską ASP, Wydział Grafiki. Zajmowałam się projektowaniem graficznym, co jeszcze czasem robię.
Tworzę biżuterię, drobne formy witrażowe, szyję ozdobne poszewki, maluję, robię lalki.

Moje MW

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6761570010

os. Dywizjonu 303 5/7
31-871 Kraków, Poland


Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
PRODUKT – dostępna w Butiku Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MALWINA WETULA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOJE MW MALWINA WETULA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7, NIP 676-157-00-10, REGON 357085824, adres poczty elektronicznej: malwina.wetula@interia.pl, numer telefonu: (+48) 602-10-19-18.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Butiku Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
- pisemnie na adres: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malwina.wetula@interia.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień za pośrednictwem Artillo.
- Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Butiku Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży za pośrednictwem Artillo.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
(opisane szczegółowo w dziale „Zwroty)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Butik Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Produkty (197)
Nowość
Słoneczne serduszka - kolczyki Szybki podgląd
56,00 zł
Nowość
Szklaki pomarańczaki II - kolczyki Szybki podgląd
56,00 zł
Nowość
Herbowe - kolczyki Szybki podgląd
78,00 zł
58,00 zł
Nowość
Kaliber 5,6 - w brązie 01 - kolczyki Szybki podgląd
58,00 zł
58,00 zł
Nowość
Liść z granatem - wisior Szybki podgląd
78,00 zł
Nowość
Kosmiczne yin yang Szybki podgląd
95,00 zł
Nowość
Ogniste wahadło - wisior Szybki podgląd
105,00 zł
Nowość
Herbario ozdobne z fuksją - wisior Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Pomarańcza w mleku Szybki podgląd
75,00 zł
Nowość
Błękitne drzazgi - pierścionek Szybki podgląd
85,00 zł
82,00 zł
Nowość
Centralny punkt - pierścionek Szybki podgląd
86,00 zł
Nowość
Lakszmi - pierścionek Szybki podgląd
82,00 zł
Nowość
Jego Szklana Wysokość - pierścionek Szybki podgląd
87,00 zł
Nowość
Miłosny sigil dla mężczyzn Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Runiczny amulet miłości na czerwono Szybki podgląd
92,00 zł
Nowość
Bransoletka ze szklanych guzów Szybki podgląd
95,00 zł
Nowość
Wbrew pozorom delikatna Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Wzmocnienie trwałości związku Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Strojny Szybki podgląd
199,00 zł
Nowość
Kwiatek na dwa sposoby Szybki podgląd
135,00 zł
Nowość
Celtycka Szybki podgląd
162,00 zł
Nowość
Kwiatowy IV Szybki podgląd
178,00 zł
Nowość
Wahadełka Szybki podgląd
185,00 zł
Nowość
Ornament z błękitem Szybki podgląd
205,00 zł
Nowość
Florale w czerwieni Szybki podgląd
168,00 zł
Nowość
Kwiatowa ścieżka Szybki podgląd
235,00 zł
Nowość
Leszy - leśny demon Szybki podgląd
225,00 zł
Nowość
Serdunio Szybki podgląd
110,00 zł
Nowość
Serduszko po przejściach Szybki podgląd
132,00 zł
Nowość
Kwietne serduszko Szybki podgląd
185,00 zł
Nowość
Kwiatowy Duszek Szybki podgląd
335,00 zł
Nowość
Fehu w pozłocie Szybki podgląd
246,00 zł
Nowość
Strukturalna Szybki podgląd
258,00 zł
69,00 zł
Nowość
Mosiężne zaploty Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Celtycka plecionka - obrączka Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Na dobre zdrowie - obrączka runiczna Szybki podgląd
68,00 zł
Nowość
Meandryczna miedź - obrączka Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Podwójny ząb rekina IV Szybki podgląd
75,00 zł
Nowość
Kamienny kieł II Szybki podgląd
78,00 zł
Nowość
Ząb rekina 06 - naszyjnik Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Krzyż przejrzysty Szybki podgląd
78,00 zł
Nowość
Bossskie oko Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Tajemnica mroku Szybki podgląd
76,00 zł
Nowość
Irlandzki okruch Szybki podgląd
70,00 zł
68,00 zł
Nowość
Dokąd podążąsz?... Szybki podgląd
73,00 zł
Nowość
Ostatni okruch jesieni Szybki podgląd
155,00 zł
Nowość
Jesienna impresja Szybki podgląd
155,00 zł
Nowość
Giewont w kwiatach III Szybki podgląd
155,00 zł
Nowość
Nad rzeką Szybki podgląd
155,00 zł
Pokaż