Koszyk 0
Moje MW

Moje MW

Sprzedaje w Artist Room: 7 miesięcy

Ukończyłam krakowską ASP, Wydział Grafiki. Zajmowałam się projektowaniem graficznym, co jeszcze czasem robię.
Tworzę biżuterię, drobne formy witrażowe, szyję ozdobne poszewki, maluję, robię lalki.

Moje MW

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6761570010

os. Dywizjonu 303 5/7
31-871 Kraków, Poland


Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
PRODUKT – dostępna w Butiku Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MALWINA WETULA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOJE MW MALWINA WETULA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7, NIP 676-157-00-10, REGON 357085824, adres poczty elektronicznej: malwina.wetula@interia.pl, numer telefonu: (+48) 602-10-19-18.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Butiku Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
- pisemnie na adres: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malwina.wetula@interia.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień za pośrednictwem Artillo.
- Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Butiku Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży za pośrednictwem Artillo.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
(opisane szczegółowo w dziale „Zwroty)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Butik Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Produkty (290)
Nowość
Dzikość okiełznana Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Fiolkowisior midi z różowym kwarcem Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Fiolkowisior maxi 01 Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Fiolkowisior mini 01 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Krzyż w purpurze Szybki podgląd
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kamienny kieł III Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Meandryczny jaspis Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Herbowy Szybki podgląd
82,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kot naburmuszony Szybki podgląd
80,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Twój totem Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Herbario - akacja Szybki podgląd
82,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Duch lasu II Szybki podgląd
135,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Różowy żuczek Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Jaspisowa bryła wszelakiej równowagi Szybki podgląd
86,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Lumi -  wisior dla p. Beaty Szybki podgląd
140,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Nierównomierność Szybki podgląd
80,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Nienapisany list Szybki podgląd
69,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Muzyczna Szybki podgląd
69,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Jaspisowa drzazga Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Szorpaty fluoryt Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Stalagmitowy agat Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Minimalistyczny selenit Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Opalowa lekkość liścia Szybki podgląd
179,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Celtycki mikrowęzeł Szybki podgląd
72,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Florale szampańskie Szybki podgląd
132,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Labrakwadrat Szybki podgląd
189,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kociaki uszaki Szybki podgląd
82,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kaliber różany Szybki podgląd
68,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Morskości na okrągło Szybki podgląd
84,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Tajemnicze desenie Szybki podgląd
84,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Prosty kwiatek Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Spływające trójkąty Szybki podgląd
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Herbario: fuksja w kwadracie II Szybki podgląd
83,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kot zielonooki Szybki podgląd
82,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Różowa wyspa Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
W połowie kamienny Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kuzynka Żuczynka Szybki podgląd
85,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Jagiełło na Placu Matejki Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Uliczka starego Edynburga Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Wiosenny Wawel Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Na Floriańskiej Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Zimowy krajobraz Szybki podgląd
175,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plac Matejki 1933 Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Wiosenne kwiaty w wazonie Szybki podgląd
168,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Kurza stopka Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Wieczorny kościół św. Wojciecha Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Owadzia przystań Szybki podgląd
98,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Zaczarowany kwiat II Szybki podgląd
95,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Skrzyżowana czerwień Szybki podgląd
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
88,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
170,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Misio Dysio Szybki podgląd
92,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
Pokaż