Koszyk 0
Moje MW

Moje MW

Sprzedaje w Artist Room: 4 miesiące

Ukończyłam krakowską ASP, Wydział Grafiki. Zajmowałam się projektowaniem graficznym, co jeszcze czasem robię.
Tworzę biżuterię, drobne formy witrażowe, szyję ozdobne poszewki, maluję, robię lalki.

Moje MW

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6761570010

os. Dywizjonu 303 5/7
31-871 Kraków, Poland


Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
PRODUKT – dostępna w Butiku Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MALWINA WETULA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOJE MW MALWINA WETULA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7, NIP 676-157-00-10, REGON 357085824, adres poczty elektronicznej: malwina.wetula@interia.pl, numer telefonu: (+48) 602-10-19-18.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Artillo.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Butiku Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
- pisemnie na adres: 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/7;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malwina.wetula@interia.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień za pośrednictwem Artillo.
- Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Butiku Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży za pośrednictwem Artillo.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
(opisane szczegółowo w dziale „Zwroty)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Butik Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Produkty (255)
Nowość
Herbario romboidalne - czarny bez Szybki podgląd
92,00 zł
Nowość
Owadzia przystań Szybki podgląd
98,00 zł
Nowość
Zaczarowany kwiat II Szybki podgląd
95,00 zł
Nowość
Skrzyżowana czerwień Szybki podgląd
78,00 zł
Nowość
Czerwień w szkle i marmurze Szybki podgląd
88,00 zł
Nowość
Zestaw warzyw - przytulanki Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Kwiatowa Spanka-przytulanka Szybki podgląd
170,00 zł
Nowość
Misio Dysio Szybki podgląd
92,00 zł
Nowość
Miś Czochraczek Szybki podgląd
92,00 zł
Nowość
Pękaty Skrzat Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Zuza - szalona i wesoła Szybki podgląd
115,00 zł
Nowość
Fela - lala przyjazna światu Szybki podgląd
125,00 zł
Nowość
Storczyki Szybki podgląd
166,00 zł
Nowość
Kwiat pigwowca w powiększeniu Szybki podgląd
135,00 zł
Nowość
Kościół Norbertanek Szybki podgląd
99,00 zł
Nowość
Jesienny dom Szybki podgląd
166,00 zł
Nowość
Pędzlem przez Włochy 01 Szybki podgląd
166,00 zł
Nowość
Okruch błękitu Szybki podgląd
95,00 zł
Nowość
Bordowo na surowo Szybki podgląd
82,00 zł
Nowość
Afikoti II Szybki podgląd
82,00 zł
Nowość
Zieloność nierównoramienna Szybki podgląd
72,00 zł
Nowość
Podwójna moc pomarańczu Szybki podgląd
75,00 zł
Nowość
Jaspisowe oko Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Myszki przejrzystozielone Szybki podgląd
59,00 zł
Nowość
Smok z chińskiego zodiaku Szybki podgląd
72,00 zł
Nowość
Smoczy język Szybki podgląd
98,00 zł
Nowość
Strzybóg Szybki podgląd
95,00 zł
Nowość
Bossskie oko Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Kryształowe jarzmo Szybki podgląd
139,00 zł
Nowość
Odłamki nieprzeciętności Szybki podgląd
125,00 zł
Nowość
Herbario - polne kwiaty Szybki podgląd
83,00 zł
Nowość
Mroczny przewoźnik Szybki podgląd
87,00 zł
Nowość
Rozmowy przy księżycu Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Agat w chropowatościach Szybki podgląd
88,00 zł
Nowość
Księżycowa orbita Szybki podgląd
98,00 zł
Nowość
Kryształowy fugas Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Kryształ w natarciu Szybki podgląd
89,00 zł
Nowość
Pierścień wojowniczki Szybki podgląd
88,00 zł
Nowość
Kamienny migdał Szybki podgląd
82,00 zł
Nowość
Szklana białoperła Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Zaburzona geometria Szybki podgląd
69,00 zł
Nowość
Bladomiętowe drobinki Szybki podgląd
29,00 zł
Nowość
Drobinki bladotęczowe z czerwienią Szybki podgląd
29,00 zł
Nowość
Myszki lusterkowe Szybki podgląd
59,00 zł
Nowość
Pomarańczowe romby Szybki podgląd
68,00 zł
Nowość
Jednooki pomarańcz Szybki podgląd
68,00 zł
Nowość
Wskaźnik uczuć Szybki podgląd
68,00 zł
Nowość
Obłąk w turkusie Szybki podgląd
68,00 zł
Nowość
Harmonijny kontrast Szybki podgląd
82,00 zł
32,00 zł
Nowość
Szklaki biało-różowe Szybki podgląd
56,00 zł
Nowość
Herbario na bieli - kwiat kasztanowca Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Kyrtu II Szybki podgląd
102,00 zł
Nowość
Ważka z cytrynem II Szybki podgląd
105,00 zł
Pokaż