Koszyk 0
Eatte

Eatte

Sprzedaje w Artist Room: 2 miesiące

Z miłości do Piękna ...Szlachetne materiały : wełna ,jedwab ,len ,żakard - paleta barw i struktura tkaniny - przestrzenie,którymi karmi się moja wyobraźnia i kreatywność w procesie tworzenia.

Eatte

Osoba prywatna
NIP: -

Tadeusza kosciuszki 8/10
05-300 Mińsk Mazowiecki, Poland


WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym .
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


W przypadku wyboru przez Klienta:


- płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


- płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PLATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:


- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,Klient może skorzystać z następujących metod płatności:


- Płatność przy odbiorze


- Płatność za pobraniem


- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy


Płatności elektroniczne


Płatność kartą płatniczą.


Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

-----------------------------------------

EXECUTION OF THE SALES CONTRACT

Conclusion of the Sales Agreement between the Customer and the Seller takes place after prior submission of the Order by the Customer using the Order Form at the Online Store.
After placing an Order, the Seller immediately confirms its receipt and at the same time accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the Order and its acceptance for execution is made by the Seller sending to the Customer the appropriate e-mail message to the e-mail address given during the placement of the Order, which contains at least statements of the Seller about receipt of the Order and its acceptance for execution and confirmation of the conclusion of the Sales Agreement. At the moment of receipt by the Client of the above e-mail message, the Sales Agreement between the Client and the Seller is concluded.

If the Customer chooses:


- transfer payment, electronic payment or payment card payment, the Customer is obliged to make payment within 3 calendar days from the day of concluding the Sales Agreement - otherwise the order will be cancelled.


- payment on delivery - the Client is obliged to make the payment on delivery.


The start of the Product delivery period to the Client is counted as follows:


- if the Customer chooses the method of payment by bank transfer, electronic payment or payment card - from the date of crediting the Seller's bank account.


- If the Client chooses cash on delivery payment method - from the date of the Sales Agreement conclusion,

Delivery of the Product takes place all over the world. The Product delivery to the Client is chargeable, unless the Sales Agreement provides otherwise. The Product delivery costs (including fees for transportation, delivery and postal services) are indicated to the Client on the website of the Online Shop in the "Delivery Costs" tab and during the process of placing the Order, including at the moment of expressing the Client's will to be bound by the Sales Agreement. Personal collection of the Product by the Client is free of charge.


OFFERED DELIVERY AND PAYMENT METHODS

The Customer can use the following methods of delivery or collection of the ordered Product:


- Courier delivery, cash on delivery,The Customer may use the following payment methods:


- Payment on delivery


- Payment on delivery


- Payment by bank transfer on the Seller's account


Electronic payment


Payment by credit card.


Detailed information on delivery methods and acceptable payment methods can be found on the Store's website.
Produkty (3)
400,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
600,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
600,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
Pokaż