Koszyk 0
Pracownia Barsko Handmade

Pracownia Barsko Handmade

Sprzedaje w Artist Room: 3 miesiące

Robimy personalizowane ramki z aniołkami na każdą okazję. Aniołki są tworzone ręcznie z zimnej porcelany. Nasz produkt jest unikatowy, nikt inny nie robi takich aniołków w ramkach.

Pracownia Barsko Handmade

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6521339129

os. Oświecenia 49/124
31-636 Kraków, Poland


Regulamin zakupów na Barsko Handmade

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających z możliwości złożenia zamówienia i dokonania zakupów produktów pracowni rękodzielniczej Barsko Handmade w portalu https://artistroom.pl. Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem ww. portalu zwanego dalej Stroną.
Klienci Składający zamówienia potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.


I. DEFINICJE
------------------------------------------------
1. Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barsko Handmade Barbara Skoczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 6521339129, REGON 382575262.
2. Klient - każdy podmiot (Konsument lub Przedsiębiorca) składający zamówienie za pośrednictwem Strony.
3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Strony.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która korzysta ze Strony.
5. Strona - butik internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na portalu https://artistroom.pl/.
6. Umowa zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem z wykorzystaniem platformy Facebook lub poczty elektronicznej.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Strony.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
9. Produkty - prezentowane na Stronie ramki z aniołkami, na podstawie których Klient zleca do realizacji wykonanie podobnych Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą.
11. Ramka - ramka fotograficzna, która jest wykorzystywana do umieszczenia w niej wyrobu z zimnej porcelany (aniołka lub figurki). W ramach Strony są prezentowane ramki o różnych rozmiarach i kształtach:
• ramki 13x18: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 13cm x 18cm
• ramki 15x21: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 15cm x 21cm
• ramki 18x24: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 18cm x 24cm
• ramki 21x30: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 21cm x 30cm
• ramki 24x30: ramki przeznaczone do zdjęć o rozmiarze 24cm x 30cm
• ramki dekoracyjne: ramki o nieregularnym ozdobnym kształcie lub z dodatkowymi elementami


II. PRODUKTY
------------------------------------------------
1. Barsko Handmade ma w swojej ofercie wyroby z zimnej porcelany (anioły oraz figurki męskie lub kobiece) umieszczane w ramkach lub sprzedawane jako półprodukty.
2. Wyroby z zimnej porcelany to prace tworzone ręcznie. Nie ma możliwości wykonania dwóch w 100% identycznych aniołków lub figurek.
3. Ze względu na specyfikę zimnej porcelany czas oczekiwania na zamówiony Produkt jest w dużej mierze uzależniony od czasu schnięcia aniołka lub serca. Czas wysychania uzależniony jest od wielkości i waha się od 5 do 12 dni.
4. Kolory Produktów mogą się różnić w zależności od ustawień urządzenia, na którym są oglądane przez Klienta zdjęcia Produktów.
5. Produkty Barsko Handmade mogą być na życzenie klienta personalizowane. Personalizacja nie wpływa na cenę.


III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
------------------------------------------------
1. Podczas składania zamówienia jest ustalany jego zakres oraz szczegóły, a w szczególności:
• ilość zamawianych Produktów
• rodzaj i typ ramek
• rodzaj i wielkość aniołków lub figurek
• treść napisów w ramkach
• wzór oraz kolorystyka teł i napisów
2. Zakończenie procesu zamawiania następuje po uzgodnieniu wszystkich elementów niezbędnych do jego realizacji. Sprzedawca NIE ponosi odpowiedzialności za błędy w danych otrzymanych od Klienta potrzebnych do wykonania prac. W przypadku podania błędnych danych do napisów w ramce, w efekcie czego będzie potrzebna korekta napisów, będzie wymagana dopłata w wysokości 3zł.
PO ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIU ZAWSZE PROSZĘ SPRAWDZAĆ, CZY WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE SĄ PRAWIDŁOWE
3. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o końcowej cenie zamówienia, koszcie dostawy oraz orientacyjnym terminie jego realizacji.


IV. PŁATNOŚĆ
------------------------------------------------
1. Od momentu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty umówionej kwoty w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych na wskazane poniżej konto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony poczynią w tym względzie inne ustalenia.
2. Gdy siódmy dzień kalendarzowy wypada w dzień świąteczny lub wolny, wtedy wpływ umówionej kwoty powinien nastąpić najpóźniej pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
3. Jeżeli w terminie określonym w pkt. 1 nie nastąpi wpływ umówionej kwoty zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Anulowanie zamówienia może zostać cofnięte wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
4. Płatności należy dokonywać na konto:
Barbara Skoczyk
nr konta: 50 1870 1045 2078 1051 1050 0001


V. WYSYŁKA
------------------------------------------------
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłany Produkt był należycie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłane Produkty są zabezpieczone za pomocą kilku warstw folii bąbelkowej, a wnętrze paczki jest wypełnione zmiętymi gazetami lub innym wypełniaczem. Ma to uniemożliwić przesuwanie się Produktu wewnątrz paczki a jednocześnie chronić przesyłany Produkt przed wstrząsami.
2. Paczki wysyłane są na terenie Polski kurierem lub paczkomatem, a za granicę Pocztą Polską.
3. Czas dostawy przesyłki wynosi 12 dni robocze i nie jest on zależny od Sprzedawcy. W okresach dużego natężenia przesyłek (zwłaszcza przed świętami takimi jak Boże Narodzenie lub Dzień Matki) czas dostawy może być dłuższy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie paczki przez kuriera.
4. Koszt dostawy kurierem lub paczkomatem jest podany na stronie produktu, nie jest on wliczony w jego cenę. W koszt przesyłki wliczony jest koszt ozdobnego opakowania, w którym przesyłany jest zamówiony produkt.
5. W przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia przesyłki przez firmę kurierską adresatowi następuje zwrot przesyłki do nadawcy. Ponowna wysyłka zamówionych Produktów nastąpi po uiszczeniu opłaty za zwrot przesyłki oraz jej ponowne wysłanie.
6. Koszt przesyłki zagranicznej jest ustalany w oparciu o aktualny cennik przesyłek Poczty Polskiej.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu wynikające z winy firmy kurierskiej (złe zabezpieczenie przesyłki w transporcie, położenie bardzo ciężkiego pakunku na przesyłce, upuszczenie lub rzucenie przesyłki). Roszczenia związane z uszkodzoną przesyłką należy egzekwować od firmy kurierskiej na podstawie protokołu szkody.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez klienta adres do wysyłki. W przypadku podania błędnego kodu pocztowego firma kurierska może wysłać przesyłkę na inny adres niż klienta, nawet jeżeli pozostałe dane adresowe są poprawne.
PO ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIU ZAWSZE PROSZĘ SPRAWDZAĆ, CZY WSZYSTKIE PODANE DANE ADRESOWE SĄ PRAWIDŁOWE
9. Darmowa przesyłka na terenie Polski obowiązuje przy zamówieniu na kwotę powyżej 400 zł.
10. Barsko Handmade NIE stosuje wysyłki za pobraniem.


VI. DANE OSOBOWE
------------------------------------------------
1. Podczas składania zamówienia Sprzedawca pobiera następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
------------------------------------------------
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
3. W celu odstąpienia od Umowy konsument jest zobowiązany do wysłania Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
4. Nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku Produktów personalizowanych. Produkty personalizowane to takie produkty, które zawierają indywidualne informacje związane z osobą zamawiającą imię lub imiona, datę, miejscowość, itp. Personalizowane produkty to również takie, których kolorystyka została dostosowana specjalnie do życzeń Klienta (np. kolor sukni lub włosów).


VIII. REKLAMACJA
------------------------------------------------
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Nie uwzględniamy reklamacji na Produkty uszkodzone, których zniszczenie wynikło z ingerencji Klienta.
5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres barsko.handmade@gmail.com
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Barbara Skoczyk, 31636 Kraków, os. Oświecenia 49/124.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
------------------------------------------------
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich, jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw wpływające na realizację zamówień.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Produkty (114)
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
114,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
114,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
109,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
109,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
109,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
109,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
104,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 15x21 Szybki podgląd
94,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 10x15 Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 13x18 Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla chłopczyka w ramce 13x18 Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 13x18 Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 13x18 Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 13x18 Szybki podgląd
79,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 18x24 Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 18x24 Szybki podgląd
139,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Aniołek dla dziewczynki w ramce 18x24 Szybki podgląd
164,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 400,00 zł sumy zamówienia
Pokaż