Koszyk 0

Ślicznakołderka

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

Tekstylia dla dorosłych i dzieci gotowe i na zamówienie: narzuty patchworkowe, pościel, kocyki.

Ślicznakołderka

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 5241176714

Mścichów 49
26-650 Mścichów gm. Przytyk, Poland


Sklep internetowy Ślicznakolderka.pl, prowadzony jest przez firmę PPH E. Wagner, nr NIP 5241176714, z siedzibą w Mścichowie gm. Przytyk, Mścichów 49.

Najważniejsze punkty regulaminu:

Wszystkie podane w sklepie są cenami brutto

Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: shop[at]kocyk.com.pl lub edytawj[at]plusnet.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, drogą elektroniczną oraz za pomocą kart płatniczych: Karty płatnicze: Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro

W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Pełna treść regulaminu:

Postanowienia ogólne

Realizacja zamówienia

Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres shop[at]kocyk.com.pl lub edytawj[at]plusnet.pl. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy. Dane do wpłaty: Edyta Wagner Mścichów 49 26-650 Przytyk Bank Pocztowy nr rachunku 37 1320 1537 1827 7827 3000 0001 Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są niezwłocznie od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: j.w. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Istnieje możliwość anulowania zamówienia w terminie 1 dnia od jego złożenia. Anulować zamówienie można wyłącznie w formie elektronicznej wysyłając maila na adres: slicznakolderka@gmail.com lub shop@kocyk.com.plIV. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. V. Postanowienia końcowe Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Mścichów 49, 26-650 Przytyk. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
Produkty (3)
Pokaż